Flora-Akuten

Svenska Botaniska Föreningens styrelse beslöt i januari 2010 att inrätta ”Flora-Akuten” genom att reservera en summa om 200 000 kronor för att skaffa sig en beredskap, så att Föreningen genom ett mindre ekonomiskt bidrag vid akuta behov kan stödja särskilt angelägna floravårdande åtgärder kring hotade arter.

Medel ur Flora-Akuten kan sökas efter kontakt med föreningens ordförande. Bidrag kan utgå för att köpa in material och tjänster som inte kan utföras av ideell organisation. Bidrag till att täcka arbetskostnader i övrigt utgår inte. Flora-Akuten ska användas dels för att lämna bidrag för floravårdsåtgärder av nämnt slag, dels för att ta emot gåvor och medel från enskilda och andra som vill stödja föreningens arbete med floraväktarverksamheten och andra floravårdande åtgärder. Donatorer och bidragsgivare kommer att presenteras på hemsidan om de ej önskar att vara anonyma.

Av ansökningshandlingarna ska framgå det sökta bidragets storlek, den totala kostnaden för att genomföra projektet. En karta över området ska bifogas. Områdets status före och efter åtgärder ska redovisas (i text och bild, med publiceringsrätt för SBF) och en ekonomisk redovisning inlämnas av hur tilldelade medel har använts.

Vill du bidra till Flora-Akuten kontakta föreningens kansli så hjälper vi till.
Tel: 018-471 28 91 eller e-post: info@svenskbotanik.se 

Svenska Botaniska Föreningen – Flora-Akuten, plusgiro 2986-8

X
- Enter Your Location -
- or -