Kallelse till Årsmöte 2017

Kategori: Nyheter

Kallelse till SBF:s årsmöte

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 11 mars 2017, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Eventuella motioner skall vara föreningens ordförande tillhanda senast 27 januari.

Dagordningen tar upp följande punkter:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsperson
4. Dagordningen
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Fastställande av årsavgift för 2018, även beroende på val av tidskrift
10. Arvoden och förmåner till styrelsen
11. Styrelsens förslag till stadgeändringar. Måste beslutas även på ytterligare ett årsmöte
12. Ev. inkomna motioner
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelsemedlemmar och funktionärer för kommande period
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Comments are closed.