Personuppgiftshantering

Uppdaterad: 2017-10-27

Personuppgiftshantering och sekretess

Personuppgiftsansvarig:

Svenska Botaniska Föreningen, 802006-9681
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Tel: 018-471 28 91


Vilka uppgifter hanterar Svenska Botaniska Föreningen (SBF):

*Kontaktinformation, så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
*Födelseår alternativt personnummer.
*Beställningshistorik.
*Föreningsaktivitet.


Vad används dina uppgifter till:

Dina uppgifter används för att SBF ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom ge dig medlemsservice, tidskrifter, information, exempelvis skicka ut nya broschyrer och leverera beställda  varor.  För att uppnå detta kan dina uppgifter behöva lämnas till föreningens personuppgiftsbiträden1.

Dina uppgifter sparas även för att SBF ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot gällande lagstiftning, exempelvis Bokföringslagen.

Dina uppgifter kan även komma att sparas i föreningens arkiv, för framtida vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.


Vad används dina uppgifter INTE till:


*SBF använder INTE dina uppgifter till automatiserat beslutsfattande eller profilering.
*SBF använder INTE dina uppgifter till direkt marknadsföring.


Vilka personer hanterar dina uppgifter:

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa fall överföras till och behandlas i länder utanför EU/EES. SBF är fast besluten att alltid skydda dina personuppgifter och därför kommer SBF att vidta alla rimliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

SBF:s personuppgiftsbiträden:
SBF:s personal
SBF:s styrelsemedlemmar
Föreningshuset Sedab AB (556469-9303), Medlemsregister
Exakta Printing (556364-1595), Tryckeri
Visma SPCS (556252-9155), Webbutik och kundregister
IT-stöd Skaraborg AB (556664-0362), Kundregister
FS-data (556619-0095), Hemsida


Hur länge sparas dina personuppgifter?

SBF sparar dina personuppgifter endast så länge som uppgifterna behövs för att SBF ska kunna uppfylla avtalsförpliktelser, så länge som är obligatoriskt på grund av lagkrav.


Dina rättigheter:

Det är SBF:s skyldighet att endast hantera korrekt, relevant och nödvändig information, för att kunna utföra våra åtaganden till dig.

*Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter
*Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.
*Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade.
-Om SBF inte kan radera vissa uppgifter på grund av lagliga åtaganden eller att innebär en alltför betungande insats, har du rätt att få veta vilka uppgifter som inte kan raderas och av vilken anledning.
*Du har rätt till få ut dina uppgifter  i ett strukturerat, allmänt användbart, maskinläsbart och kompatibelt format. SBF använder sig av Excel (.xlsx).
*Du har rätt att göra invändningar mot användandet av dina personuppgifter.
*Klagomål:
-Den som anser att SBF behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
*Skadestånd:
-En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.


Hur du begär information, rättelser, radering eller  meddela invändning gällande hantering av dina personuppgifter:

Du kan begära ut information, rättelser, radering eller meddelar invändning gällande hantering av dina personuppgifter skriftligt via brev eller elektroniskt via e-post.
SBF ska inom 1 månad lämna svar från det att begäran inkommit till SBF.

Om SBF av någon anledning inte kan utföra det du önskar ska SBF inom samma tidsram (1 månad lämna svar från det att begäran inkommit till SBF) meddela dig vad som ej kan utföras och av vilket skäl.


1Personuppgiftsbiträde:
Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk person eller ett företag/organisation, som på uppdrag av SBF hanterar SBF:s personuppgifter.

Uppdaterad: 2017-10-27

 

X
- Enter Your Location -
- or -