SBT volym 108 (2014)

Häfte 1 – PDF
Innehåll 
3 Ledare: Botaniken ochnätet 
4 Lars Hedenäs: Världensnordligaste lokaler för sandnäbbmossa The world’s most northern localities of Rhynchostegiummegapolitanum 
11 Christer Solbreck: Tulkörten ochklimatet. Om nyttan av långa tidsserier Climate effects in a landscape-scale patch systemofVincetoxicum hirundinaria 
18 Niina Sallmén: Lavfloran påaspar i Fiby urskog Lichens on aspen in Fiby urskog 
26 Anneli Sandström, Per Milberg & Brita Svensson: Har åtgärderna för att hjälpa mosippan variteffektiva? Ett steg mot evidensbaserad naturvård i Sverige Evidence-basedconservation using unpublished results. A case study using Pulsatillavernalis 
34 Laila M. Karlsson & Abitew Lagibo Dalbato: Enset – en mångsidig etiopisk gröda Propagation ofthe multipurpose Ethiopian crop Ensete ventricosum 
42 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 8. Måreväxter–verbenaväxter Novelties in the flora of Norden. 8.Rubiaceae–Verbenaceae 
60 Björn Nordzell: Slåtterblommanskärleksliv 
61 Årets växt 2014: Slåtterblomma 
62 Föreningsnytt: Resa tillMøn ; Stipendier till Botanikdagarna ; Inventering av vita fläckar i Lule lappmark ; Inventeringsläger i Pite lappmark 
64 Välkomna tillBotanikdagarna i Ångermanland! 
Våra regionala föreningar: Gävleborgs Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Slåtterblomma
Baksidesbild: Franslosta


Häfte 2 – PDF
65 Innehåll 
67 Ledare: Invasivaväxter 
68 Håkan Wittzell: Dvärgagenåterupptäckt i Sverige efter 63 år som utgången Cyperus fuscus rediscovered in Sweden after 63 years 
78 Thomas Karlsson: Nya namn pånordiska växter. 9. Järneksväxter–flockblommiga Novelties inthe flora of Norden. 9. Aquifoliaceae–Apiaceae 
102 Stefan Grundström: Floran påövergivna militära skjutfält i västra Tjeckien Flora of abandoned military areas in the westernCzech Republic 
110 Åke Andrén-Sandberg: Skunkkallan – en amerikansk invandrare I met Lysichitonamericanus 
113 Per Toräng: Betesdjurenstyr majvivans höjd 
114 Gun Ingmansson: Botanisk resatill de franska Alperna 
121 Stefan Ericsson: Norsktatlasverk nu fullbordat 
123 Brita Svensson: Praktverk ombiologiska samlingar 
125 Ulla-Britt Andersson: Hur går det för blåklinten? 
126 Föreningsnytt: Ny hedersmedlem ; Lär dig mer om gräs! ; Inventeringsvecka i Åsele lappmark ; Föreningskonferensen 2014 ; Guldluppen 2014 ; Årets mossa 2014: Rävsvansmossa 
Våra regionala föreningar: Örebro Läns Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Dvärgag
Baksidesbild: Martistel


Häfte 3–4 – PDF
129 Innehåll 
131 Ledare: Nordiskamöten 
132 Karin Martinsson & Svengunnar Ryman: Floristiska fragment från Olof Rudbecks tid Fragments of Rudbeckian floristics 
168 Sebastian Sundberg & Mora Aronsson: Hur går det för de svenska kärlväxterna i EU:s art-och habitat­direktiv? Status ofSwedish vascular plants in EU’s Species and Habitats Directive , Appendix 1
188 Örjan Fritz, Andreas Malmqvist, Jacob Heilmann-Clausen, Ulf Arup, StefanEkman & Mats Niklasson: Bjurkärr – lavar och svampar i en unik småländskbokskog Bjurkärr – abeech forest with a unique set of epiphytic lichens and wood-inhabitingfungi 
205 Per Toräng: Ett blommandeArktis 
206 Ingvar Backéus: Sankta Helena:En hotad endemisk flora. 1. Den ursprungliga floran och vegetationen och denhistoriska utvecklingen The threatened endemic flora of Saint Helena. 1.The original flora and vegetation and the historical development 
219 Ida Trift: Rosenmåra – nyart för Norden etablerad i Visby First Swedish find of Asperula cynanchica 
221 Niklas Lönnell: Mossor iskönlitteraturen 
223 Stefan Ericsson: Jan W. Mascher– naturalist i två landsändar 
Våra regionala föreningar: Gotlands Botaniska Förening
Framsidesbild: Besksöta
Baksidesbild: Alpnycklar


Häfte 5 – PDF
225 Innehåll 
227 Ledare: Botaniken i ettföränderligt klimat 
228 Joakim Ekman: Finnspysslinglåsbräken i Sverige? A possible find of Botrychium tenebrosum A.A. Eat. in Sweden 
232 Ingvar Backéus: Sankta Helena:En hotad endemisk flora. 2. Situationen i dag The threatened endemic flora of Saint Helena. 2.The present situation 
245 Tore Mattsson: Mollösundsbjörnbär Rubusoredssonii – ett nytt krypbjörnbär från Bohuslän Rubus oredssonii – a new local species from Bohuslän, SWSweden 
254 Victor Johansson, Niklas Lönnell, Sebastian Sundberg & KristofferHylander: Hur släppsmossornas sporer? The importanceof wind speed and turbulence on moss spore release 
260 Barbro Risberg: Vårblomning vidBajkal 
270 Lars Fröberg: Inventering avvita fläckar i norra Lapplands skogsland An inventory of floristically poorly known areas inSwedish Lapland 
278 Stina Weststrand: Höjdpunkterfrån Møn 
282 Staffan Kihl: Botanikdagarnai Ångermanland Botany Days inÅngermanland 
287 Jörgen Petersson: Lars-ÅkePettersson 
288 Föreningsnytt: Botaniska resormed AviFauna ; Rättelse ; Höjd åldersgräns för ungdomsmedlemskap 
Våra regionala föreningar: Jämtlands Botaniska Sällskap
Framsidesbild: Gul nipsippa
Baksidesbild: Nipsippa


Häfte 6 – PDF
289 Innehåll 
291 Ledare: Botanisktbokslut 
292 Aimon Niklasson, Eva Falk & Evastina Blomgren: Fetbladstörel ny för Sverige First Swedishfind of Euphorbia paralias 
297 Carl-Cedric Coulianos & Thomas Karlsson: Några för Sverige nya gallbildningar samt nyalandskapsfynd Some plantgalls new to Sweden and new provincial records 
302 Åke Persson: Blomning,fruktsättning och populationsdynamik hos guckusko i norra Lappland Flowering,reproduction and population dynamics of Cypripedium calceolus innorthern Swedish Lapland 
312 Per Milberg & Karl-Olof Bergman: Vårbränning är inte ett långsiktigtskötselalternativ till bete eller slåtter av värdefulla artrikagräsmarker Spring burningis not a viable management tool for species-rich grasslands 
323 Kristina Bjureke: Hur jobbar vi iNorge med invasiva främmande arter? Norwegian work on alien species 
330 Örjan Andersson: Jättebalsaminensprider sig i tätortsnära natur Impatiens glandulifera on theincrease in Sweden 
334 Karl-Ivar Kumm: Räddanaturbetesmarkerna med stutar och naturvårdsentreprenörer! 
338 Jan Thomas Johansson: The phylogeny of angiosperms – en digital bok omblomväxternas systematik Thephylogeny of angiosperms – a new digital book 
342 Margareta Edqvist: Margaretasböcker 
343 Stefan Grundström: Norgesvitmossor 
345 Kristoffer Hylander: Tredje boken om bladmossor 
347 Evastina Blomgren: EfterlängtadÖlandsguide 
350 Föreningsnytt: Kallelse tillSBF:s årsmöte ; Föreningskonferens 7–8 mars i Uppsala ; Resa till Nordnorge; Blomsterresa till Kreta ; Välkomna till Botanikdagarna i södraLappland! 
Våra regionala föreningar: Föreningen Blekinges Flora
Framsidesbild: Silverlönnsvårtor
Baksidesbild: Strandpryl