Stadgar

Stadgar för Svenska Botaniska Föreningen gällande från 30 juni 2005 efter ändring antagna på årsmötena 8 juli 2004 samt 30 juni 2005.

Föreningens syfte
1. Föreningens syfte är att som svensk riksförening i botanik samla, tillvarata och främja de botaniska intressena i landet samt verka för ökad kännedom om och skydd av landets flora.

2. Föreningen förverkligar sitt syfte genom
– att utge Svensk Botanisk Tidskrift
– att anordna sammankomster och botaniska exkursioner
– att verka för bevarandet av landets växtvärld
– att samverka med regionala och lokala botaniska föreningar

Medlemmar

3. Som medlem i föreningen räknas var och en som erlagt årsavgift. I årsavgiften ingår medlemskap i föreningen och prenumeration på Svensk Botanisk Tidskrift. Styrelseledamot är befriad från årsavgift.

4. Familjemedlem erlägger reducerad avgift, vilken ej innefattar Svensk Botanisk Tidskrift.

5. Förening som verkar för samma syfte som SBF kan ansöka om anslutning till Svenska Botaniska Föreningen.

6. Till hedersmedlem kan utses särskilt framstående botanist eller person, som i hög grad verkat för föreningen och dess syften. Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

7. Styrelsen äger besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar riksföreningens syften eller verksamhet. Berörd medlem skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för sådant beslut skall protokollföras. Berörd medlem äger rätt att till årsmötet besvära sig över styrelsens beslut.

Arbetsordning

8. Föreningens styrelse skall bestå av tio till tolv personer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift.

9. Styrelsen handlägger följande ärenden:
– frågor rörande Svensk Botanisk Tidskrift
– arrangerar och utlyser föreningens sammanträden och exkursioner
– förvaltar föreningens ekonomi och vårdar dess tillhörigheter
– handlägger i övrigt alla frågor, som av föreningen hänskjuts till styrelsen

10. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när minst tre styrelsemedlemmar hos ordföranden begärt detta. Kallelsen utfärdas minst tre veckor i förväg.

11. För styrelsebeslut krävs närvaro av minst sex styrelsemedlemmar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12. Ordinarie årsmöte skall ta ställning till revisionsberättelse och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställa årsavgift och styrelsearvoden. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så finner lämpligt eller om revisorerna så fordrar. Kallelse utfärdas minst en månad i förväg i Svensk Botanisk Tidskrift eller per brev.

13. Medlem får ej företrädas av ombud på årsmöte. Dock får medlemsförening företrädas av ett ombud, som får avge en röst.

14. Viktigare ärenden skall före ett årsmöte anmälas hos styrelsen. En fråga skall bordläggas om minst en tiondel av de närvarande föreningsmedlemmarna så kräver. Dock må samma ärende ej bordläggas mer än en gång.

Val

15. Ordinarie årsmöte väljer ordförande och styrelse, två revisorer, två revisorssuppleanter samt en valberedning bestående av tre personer.

16. Alla val sker med acklamation om ej sluten omröstning påkallats av någon medlem.

Stadgeändringar

17. Stadgeändringsförslag skall inlämnas skriftligt till styrelsen minst två månader före ordinarie årsmöte. Förslaget behandlas vid två på varandra följande årsmöten varav det första skall vara ordinarie. För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.

18. Upplösning av föreningen kan ske endast efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Dessa beslut skall även omfatta disposition av föreningens tillgångar.

X
- Enter Your Location -
- or -