Svenska växtnamnskommitén

Svenska Botaniska Föreningen har genom olika namnkommittéer verkat för att sammanställa svenska namn på olika växt- och svampgrupper. Resultatet av dessa kommittéers arbete har publicerats i form av namnlistor över kärlväxter (Karlsson 1997, 2002a,b,c, 2003, 2012a,b,c, 2013a,b,c,d), alger (Willén & Waern 1987, Willén & Tolstoy 2007), mossor (Hallingbäck m.fl. 2006), lavar (Nordin m.fl. 2004) och svampar (Lundqvist & Persson 1987). Alla gällande vetenskapliga och svenska namn går numera att finna i Dyntaxa.

Svenska Botaniska Föreningen har för avsikt att följa namnkommittéernas arbete och vid behov komplettera och sanktionera nytillkomna svenska namn. Denna uppföljning sker genom en permanent arbetsgrupp för svenska växtnamn som bland annat består av representanter för de olika grupperna kärlväxter, mossor, alger, lavar och svampar samt en person med goda insikter i språkvård. Namngruppen samarbetar med ArtDatabanken för att få samordning med Dyntaxa.

I begreppet “växtnamn” innefattas här även svampar och lavar trots att dessa tillhör svampriket.

Arbetsgruppen ser följande som sin uppgift:

 • Bevakning av nya svenska växtnamn.
 • Uppdatering av namnlistorna.
 • Granskning och bistående vid skapande av nya namn.
 • Publicering av normerande listor.
 • Ha kontakt med närstående verksamhetsfält.


Följande principer används för namngivning:

 • Etablerat namn skall inte ändras annat än i undantagsfall.
 • Namnet skall säga något om växtens allmänna utseende, ekologi, ursprung eller användning.
 • Namnet skall vara kort och lätt att uttala.
 • Enkla vetenskapliga namn kan användas som svenska namn.
 • Uttryck som “vanlig” och “allmän” i namnet skall undvikas, men ”vanlig” accepteras dock på underarter och varieteter av kärlväxter.
 • Svåriakttagbara, t.ex. mikroskopiska, karaktärer skall så lite som möjligt användas i namnet.
 • Löjeväckande namn skall inte användas.
 • Rena fantasinamn skall användas i sista hand.
 • Hänsyn till svenska ordbildningsregler skall tas vid namnbildningen.
 • Namnskicket bör i möjligaste mån ansluta till danska och norska namn på motsvarande arter.


Arbetsgruppen har följande sammansättning:

Svengunnar Ryman, sammankallande (kulturväxter), Evolutionsmuseet, Uppsala
svengunnar.ryman@telia.com

Hans Rydberg, Svenska Botaniska Föreningen, Gnesta
hans@cmag.se

Bengt Carlsson, Svensk Botanisk Tidskrift, Uppsala
bengt.carlsson@svenskbotanik.se

Thomas Karlsson (kärlväxter), Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
thomas.karlsson@nrm.se

Björn Aldén (kulturväxter) Botaniska trädgården, Göteborg
bjorn.alden@vgregion.se

Anders Nordin (lavar), Evolutionsmuseet, Uppsala
anders.nordin@em.uu.se

Eva Willén (alger), Inst. för vatten och miljö, SLU, Uppsala
eva.willen@slu.se

Birgit Eaker (språkvård), Långvägen 17, 756 52 Uppsala
birgit.eaker@telia.com