Kallelse till SBF's årsmöte 7 mars 2015

Kategori: Nyheter

Kallelse till SBF:s årsmöte

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen i Uppsala lördagen den 7 mars 2015,
Tid:     16.00,
Plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14.

Eventuella motioner skall vara föreningens ordförande tillhanda före 23 januari.

Dagordningen tar upp följande punkter:
1.  Årsmötets öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.  Val av justeringsperson
4.  Dagordningens godkännande
5.  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7.  Revisorernas berättelse
8.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9.  Fastställande av årsavgift för 2016
10. Arvoden och förmåner till styrelsemedlemmar
11. Inkomna motioner
12. Val av ordförande i föreningen
13. Val av övriga styrelsemedlemmar och funktionärer för kommande period
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutande

Comments are closed.