Kallelse till Årsmöte 2016

Kategori: Nyheter

Kallelse till SBF:s årsmöte
Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 5 mars 2016, kl. 16.00, på hotell Scandic Uppsala Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala.

Eventuella motioner skall vara föreningens ordförande tillhanda senast 22 januari.

Dagordningen tar upp följande punkter:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsperson
4. Dagordningen
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen
9. Fastställande av årsavgift för 2017
10. Arvoden och förmåner till styrelsen
11. Styrelsens förslag till stadgeändringar
12. Ev. inkomna motioner
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelsemedlemmar och
funktionärer för kommande period
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Comments are closed.