Begäran om skydd för mark och vatten kring Gardiken och Ume älv

Kategori: Floravård, Nyheter

Begäran om skydd för mark och vatten kring Gardiken och Ume älv

Svenska Botaniska Föreningen hemställer att Länsstyrelsen

  1.  anmäler Rönnbäcksnäset samt en större areal naturskog kring sluttningarna i avrinningsområdet till vattenmagasinet Gardiken och Ume älv att ingå i den nationella strategin för formellt skydd av värdefulla skogar,
  2. beslutar att förordna Rönnbäcksnäset som naturreservat.

Regeringens uppdrag om översyn av landets värdefulla skogar.
Regeringen har i regleringsbrevet 2016 gett Naturvårdsverket i uppdrag vad gäller

Värdefulla skogar
att ”i samarbete med Skogsstyrelsen utvärdera nationell strategi för formellt skydd av skog….. I arbetet ingår att redovisa arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla skogar som saknar formellt skydd,…..Vidare ingår att föreslå en ny länsvis fördelningsmodell utifrån beslutat etappmål om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden, …”. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016.

Under senare år har kunskapen om landets värdefulla skogsområden ökat genom nya inventeringar, inte minst i de norrländska skogarna, genom såväl myndigheternas egna undersökningar som olika organisationers inventeringar. Föreningen vill att Länsstyrelsen uppmärksammar Rönnbäcksnäset och skogarna söderut mot Natura 2000-området Södra Gardfjället i Västerbottens län i översynen av länets strategi för skogsskydd. Anser Länsstyrelsen liksom Föreningen att området har så höga naturvärden att skogsmiljöerna ska
skyddas? Rönnbäcksnäsets skogar har odiskutabelt höga naturvärden, eftersom utredningen ”Skyddsvärda statliga skogar” och ”Strategi för skydd av skog i Västerbotten föreslagit att Rönnbäcksnäset (ID-nummer 2500) överförs från Fastighetsverket till Naturvårdsverkets förvaltning som skyddsområde. Ägandet av Rönnbäcksnäset har överförts till Naturvårdsverket, som i skrivelse den 7 april 2016 (bilaga 1) uppger att Länsstyrelsen därmed kommer att förklara Rönnbäcksnäset som naturreservat.

Inom Rönnbäcksnäset finns miljöer på serpentinberggrund med unika och skyddsvärdahabitat, baserat på rent vetenskapliga grunder som framgår av Föreningens skrivelse till Länsstyrelsen den 23 september 2015 (bilaga 2). Områdets naturvärden är så höga att Rönnbäcksnäset bör ingå i det europeiska nätverket Natura 2000 omfattande Europas hotade
och unika naturmiljöer.

Föreningen vill att Länsstyrelsen i samband med rubricerad översyn också vidtar åtgärder för att skydda Rönnbäcksnäset och även undersöker möjligheten att skydda större areal naturskog
kring sluttningarna i avrinningsområdet till vattenmagasinet Gardiken och Ume älv.

Med vänlig hälsning,
Göran Mattiasson
Vice ordförande
Svenska Botaniska Föreningen

Läs hela skrivelsen och bilagorna här nedan.

2016-05-03 Lst Rönnbäck

Comments are closed.