Bildande av Nationalparken Bästeträsk – arbetet påbörjas

Den 24 juni 2019 meddelade Naturvårdsverket att myndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Region Gotland samt Länsstyrelsen i Gotlands län, kommer att inleda arbetet med att bilda nationalparken Bästeträsk på norra Gotland efter sommaren. Parterna har tidigare (2016 – 2018) tillsammans tagit fram en Förstudie för nationalparken omfattande två rapporter, som utgör underlag för fortsatta utredningar och genomförandearbetet.

Under hösten 2019 har projektet organiserats och leds av Naturvårdsverket som har statens uppdrag att ta fram underlag för att bilda nationalparker. Vidare har en lednings- och styrgrupp bildats samtidigt som Naturvårdsverket gjort en projektbeställning, som anger att en Projektplan ska fastställas omkring den 20 mars 2020. Invigning av nationalparken bör kunna ske senast om 5,5 år, d v s under försommaren 2025.

Projektplanen anger att en uppdaterad geografisk gräns för projektarbetet ska göras, remiss av förslaget till nationalpark inkl föreskrifter och skötselplan samt förslag till regeringen att besluta om nationalpark efter riksdagens godkännande. Processen avslutas med invigning av nationalparken. Mark- och vattenområde som ingår i nationalparken ska ägas av staten, vilket innebär staten måste förvärva fastigheter för att få en ändamålsenlig avgränsning av nationalparken.

Föreningen föreslog 2005 – för 14 år sedan – att nationalparken Bästeträsk skulle bildas på grund av områdets världsunika naturvärden. I Sveriges nationalparksplan – långsiktig plan, 2008 och senare, prioriteras arbete med skyddet av Bästeträsk.

2020-01-08
GÖRAN MATTIASSON
Vice ordförande SBF


Det finns mer information att läsa om Nationalparken Bästeträsk

Nationalpark eller kalkbrott på norra Gotland – bakgrund
Sammanfattning 2019: Nationalparken Bästeträsk – Nationalpark eller kalkbrott
SBT 2012 (vol 106), häfte 2: Unik natur eller kalbrott på Norra Gotland, av Jörgen Petersson