Bildande av Nationalparken Bästeträsk – arbetet påbörjas

Den 24 juni 2019 meddelade Naturvårdsverket att myndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Region Gotland samt Länsstyrelsen i Gotlands län, kommer att inleda arbetet med att bilda nationalparken Bästeträsk på norra Gotland efter sommaren. Parterna har tidigare (2016 – 2018) tillsammans tagit fram en Förstudie för nationalparken omfattande två rapporter, som utgör underlag för fortsatta utredningar och genomförandearbetet. Nu ska nationalparkens gränser bestämmas, mark- och vattenområden värderas och förvärvas av staten, stigsystem anläggas, åtgärder och information för besökare ska finnas, innan nationalparken kan invigas. En projektplan beräknas föreligga före maj månads utgång 2020. Detta är ett tids- och arbetskrävande projekt.

Högsta domstolens beslut den 1 april 2019 innebar att Mark- och miljööverdomstolens dom vann laga kraft och att Nordkalks och SMA Minerals planer att bryta kalk i Bunge slutligt avslogs. Detta är också ett startskott för att inleda arbetet med att klarlägga förutsättningen att bilda nationalparken Bästeträsk. 

Föreningen föreslog 2005 – för 14 år sedan – att nationalparken Bästeträsk skulle bildas på grund av områdets världsunika naturvärden. I Sveriges nationalparksplan – långsiktig plan, 2008 och senare, prioriteras arbete med skyddet av Bästeträsk.”

GÖRAN MATTIASSON
Vice ordförande SBF

Mer information om arbetet med att bilda Nationalparken Bästeträsk.
Nationalpark eller kalkbrott på norra Gotland – bakgrund
Sammanfattning 2018: Nationalparken Bästeträsk – Nationalpark eller kalkbrott
Nationalpark eller kalkbrott på norra Gotland – alla nyheter