Brott mot EU-direktiv

Brott mot EU-direktiv.
Täktverksamhet, som skadar Natura 2000-område strider mot EU-lagar och Miljöbalken. Ärendet anmäldes till EU-kommissionen 2009 efter Miljööverdomstolens dom. EU-kommissionen har den 23 augusti 2013 med anledning av Högsta domstolens beslut den 18 juni 2013 meddelat att “Idag föreligger därmed inget beslut som skulle strida mot gällande EU-lagstiftning eller andra tecken på att behandlingen av ärendet för närvarande inte skulle ske i enlighet med EU-lagstiftning. Vi har därför beslutat att, åtminstone för tillfallet, avsluta undersökningen av detta klagomål.Vi vill betona att beslutet att avsluta undersökningen av klagomålet inte på något sätt är definitivt. Vi kan återuppta undersökningen av ärendet ifall det uppkommer tecken på att EU lagstiftningen inte följs i behandlingen av detta ärende i de nationella domstolarna.

Uppdatering gjord av
Göran Mattiasson
Vice Ordförande