Danmarks liv i alla dess former

Det här är en bok med ett praktiskt grepp om mångfalden, från att sköta ängsmark till förändringar på landsnivå.

TEXT: EMIL V. NILSSON

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 2 (2023). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Det är en underbar idé att samla ett lands biologiska mångfald på ett översiktigt sätt med allmänheten som målgrupp i en bok. Det finns dessutom många paralleller mellan Danmark och Sverige. Boken Danmarks biodiversitet, før, nu og imorgen vill förmedla naturen och den förändring som sker till allmänheten, både i det lilla nära och det stora vilda. 

Båda författarna har skrivit böcker om Danmarks biologiska mångfald tidigare. Kaj Sand-Jensen var redaktör för fembandsverket Naturen i Danmark från 2010 och Jens Christian Schou skrev, tillsammans med Sand-Jensen, boken Så forandret – Danmarks natur gennom 200 år (2019). 


Danmarks biodiversitet. Før, nu og i morgen. Kaj Sand-Jensen & Jens Christian Schou 2022. Gads Forlag A/S. ISBN 9-788712-068068. 392 sidor. Kan beställas från nätbokhandeln för ca 305 kr.

Precis som i Sverige har det totala antalet växtarter ökat i Danmark de senaste 150 åren. Dessutom är det få växtarter som har dött ut, men desto fler som blivit ovanliga och försvunnit från lokaler där de tidigare varit möjliga att uppleva. Många av arterna som försvunnit har aldrig varit speciellt vanliga och har länge haft en begränsad utbredning. Flera av dem som minskar har varit knutna till hedar och gräsmarker, andra växer i näringsfattiga kärr. Och det säger något om hur Danmarks natur förändrats på 150 år. 

I början av 1800-talet bestod hälften av den danska landsytan av öppen mark i form av öppna kärr, gräsmarker och hedar. Visst fanns det mycket åkermark redan då, men den upptog knappt två femtedelar av ytan. Idag är andelen öppen mark knappt en tiondel. Åkrar och bebyggelse utgör tre fjärdedelar av landytan. Det är inte konstigt att arter som klockgentiana Gentiana pneumonanthe och praktnejlika Dianthus superbus har försvunnit från många lokaler. 

Mycket kunskap om förekomsten av kärlväxter i Danmark kommer av de många deltagare från allmänheten som samlade in förekomster till Atlas Flora Danica-projektet. Det avslutades 2012 med hela 823 000 observationer och beskriver utbredningen av mer än tvåtusen kärlväxtarter i Danmark. Det är ett imponerande bokverk och påminner om vårt eget Växtatlasprojekt som drivs av Svenska Botaniska Föreningen. 

Språket är danska. Jag upplever inte det som något stort problem rent generellt, men det blir lite svårt när det handlar om speciella begrepp. Artnamnen är skrivna på danska utan vetenskapliga namn, vilket gör det lite svårare att hitta rätt art men det går förvånansvärt lätt att googla fram svaret.