Kallelse till årsmöte 2019

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 16 mars 2019, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

Eventuella motioner skall vara föreningens kansli tillhanda senast 2 januari 2019.
Dagordning, inkomna motioner och andra årsmöteshandlingar publiceras på föreningens hemsida senast 15 februari, eller kan beställas från kansliet. Anmäl dig till årsmötet senast 3 mars.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsperson
 4. Dagordningen
 5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Fastställande av årsavgifter för 2020.
 10. Arvoden och förmåner till styrelsemedlemmar och funktionärer.
 11. Motioner
 12. Val av ordförande i föreningen
 13. Val av övriga styrelsemedlemmar och funktionärer för kommande period;
  1. styrelsepost 1-5 för 2 år,
  2. styrelsepost 6-10 fyllnadsval för 1 år
 14. Val av valberedning och revisorer
 15. Hedersmedlemmar
 16. Guldluppen 2019
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar samt inkomna motioner