Kallelse till SBF:s årsmöte 2018

Kategori: Nyheter

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen, lördagen den 10 mars 2018, kl. 16.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Stadgeförslaget som godkändes på senaste årsmötet (se punkt 11 på dagordningen) finns på hemsidan (svenskbotanik.se/stadgar2018) eller kan beställas från kansliet.
Eventuella motioner skall vara föreningens kansli tillhanda senast 2 januari.

Motioner och propositioner publiceras på hemsidan, alternativt kan beställas från kansliet fr.o.m. 15 februari.
Dagordningen tar upp följande punkter

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringsperson
 4. Dagordningen
 5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift för 2019, även beroende på val av tidskrift
 10. Arvoden och förmåner till styrelsemedlemmar
 11. Styrelsens förslag till stadgeändringar – slutligt fastställande av det vilande beslutet från 2017
 12. Ev. inkomna motioner
 13. Val av ordförande i föreningen
 14. Val av övriga styrelsemedlemmar och funktionärer för kommande period
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande

Vilande stadgeändringsbeslut hittar du via länken nedan:
svenskbotanik.se/stadgar2018

 

 

Comments are closed.