Mark- och miljödomstolen lämnar SMA Svenska Mineral AB tillstånd till fortsatt täktverksamhet av kalksten på fastigheten Bunge Stucks 1:368

2 juni 2014
 juni 2, 2014
Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Mark- och miljödomstolen lämnar SMA Svenska Mineral AB tillstånd till

1
fortsatt täktverksamhet av kalksten på fastigheten Bunge Stucks 1:368 med
en maximal årlig volym om 2 miljoner ton och en total mängd om 30
miljoner ton utlastad produkt och i överensstämmelse avseende yta och djup
med domsbilaga 1 samt vad bolaget i övrigt angett i målet, täktområdet dock
begränsat på så sätt att ett markområde undantas med en bredd av 50 m
väster om och längs med Ancylusvallens västra begränsningslinje i områdets
östra gräns samt all mark öster om Ancylusvallens västra begränsningslinje,

2
hantering av vatten för länshållning samt för att förebygga skada, i
överenstämmelse med ansökan och nedan angivna villkor och övriga
försiktighetsmått som bolaget redovisat och åtagit sig.

Du kan läsa domen i sin helhet här:

Nacka TR M 463-08 Dom 2014-06-02

 

Comments are closed.