Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd gällande Stucks kalkbrott på Gotland

9 september 2014
 september 9, 2014
Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr M 5375-14

[2014-09-09] Mark- och miljööverdomstolen

I målet om ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad kalkstensbrytning och vattenverksamhet i Stucks kalkbrott på Gotland.

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd. Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom har överklagats av Naturvårsverket, länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal föreningar. Sedan en av klagandena beretts tillfälle att komplettera sitt överklagande kommer sökanden i målet, SMA Svenska Mineral AB, att beredas tillfälle att yttra sig över överklagandena.

En tidsplan över den fortsatta handläggningen kommer att upprättas. Mark- och miljööverdomstolen kommer fortlöpande att lägga ut information om målet under rubriken ”Uppmärksammade mål” på Mark- och miljööverdomstolens externa webbplats.

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter–pressmeddelanden/Mark–och-miljooverdomstolen-meddelar-provningstillstand-i-mal-nr-M-5375-14/

Comments are closed.