Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i det s.k. Nordkalkmålet

9 september 2014
 september 9, 2014
Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i det s.k. Nordkalkmålet

[2014-09-09] Mark- och miljööverdomstolen

I målet om ansökan om tillstånd till kalkstensbrytning och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland mål  (det s. k. Nordkalkmålet)

Mark- och miljööverdomstolen idag meddelat prövningstillstånd. Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom har överklagats av Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Gotlands län, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland och ett antal föreningar och enskilda personer. Sedan några av klagandena beretts tillfälle att komplettera sina överklaganden kommer sökanden i målet, Nordkalk AB, att beredas tillfälle att yttra sig över överklagandena.

En tidsplan över den fortsatta handläggningen kommer att upprättas. Mark- och miljööverdomstolen kommer fortlöpande att lägga ut information om målet under rubriken ”Uppmärksammade mål” på Mark- och miljööverdomstolens externa webbplats.

 http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter–pressmeddelanden/Mark–och-miljooverdomstolen-meddelar-provningstillstand-i-det-sk-Nordkalkmalet-/

Comments are closed.