Mark- och miljödomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd till Anläggande och bedrivande av täktverksamhet av kalksten på fastigheten Bunge Ducker 1:64

2 juni 2014
 juni 2, 2014
Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Mark- och miljödomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd enligt miljöbalken till

1. Anläggande och bedrivande av täktverksamhet av kalksten enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken på fastigheten Bunge Ducker 1:64 inom det täkt- och verksamhetsområde
som framgår av domsbilaga 1.

Tillståndet omfattar samtliga anläggningar och arbetsmoment som erfordras
för att anlägga och bedriva täktverksamheten dvs. anläggningsåtgärder, brytning
av kalkstensberggrund innefattande bl.a. borrning, sprängningsarbeten,
schaktning, krossning, uppläggning samt lastning och transport av sten,
skyddsåtgärder och försiktighetsmått, underhållsarbeten m.m. allt enligt ansökan.

Tillståndet omfattar ett maximalt uttag av 2,5 miljoner ton kalksten per år
till dess täkten är utbruten vilket beräknas ta ca 25 år.

2. Bortledning enligt 11 kap. 9 § miljöbalken av inläckande grundvatten ur
kalkbrottet samt infiltration av vatten i syfte att öka grundvattenmängden
och att utföra erforderliga anläggningar för detta, samt att anlägga uppsamlingsdiken
och avskärande diken samt sildammar m.m. allt enligt ansökan.

3. Anläggande och drift av den rulltransportör med serviceväg (transportband)
som avses användas för transport av kalksten från täkten till bolagets verk och hamnanläggning i Storugns.

4. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för sökt verksamhet och de åtgärder
som är redovisade enligt ansökan.

Du kan läsa domen i sin helhet här:

Nacka TR M 3666-13 Deldom 2014-06-02

Comments are closed.