Nationalblomman – Finalister: 5 & 6

Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Finalist 5: Lysimachia europaea

Skogsstjärna är vanlig i hela landet utom längst i söder samt på Öland och Gotland, där den endast förekommer i de sandiga områdena. Den förekommer ända upp på kalfjällen, en bit ovanför skogsgränsen.

 Skogsstjärna är en av de växer som har störst bredd i sin ekologi; den växer på näringsfattig jord, och trivs bäst i torra både löv- och barrskogar med tillräckligt ljusinsläpp. Den kan även växa fuktigt i myrkanter och ute på tuvorna i myren eller i sumpskog, samt i torra, öppna betesmarker och vägkanter.

Skogsstjärna är en flerårig ört med stjärnlika blommor och en krypande jordstam som blommar vanligen i maj-juni. Från stjälken kommer ett, eller sällan två, långa blomskaft med en ensam blomma. Blomkronan är vit eller ibland rosa, den är djupt flikig och har oftast sex eller sju kronflikar.

Artnamnet europaea betyder europeisk. Skogsstjärna hade tidigare det vetenskapliga namnet Trientalis europeus.

Läs mer om skogsstjärna på Virtuella floran


Illustration: Nordens Flora” skriven av C. A. M. Lindman

Finalist 6: Trifolium pratense

Rödklöver är vanlig i hela landet nedanför fjällen. Den förekommer idag främst i betesmarker och vägkanter. Mer sällan hittas den på havsstränder. Särskilt i norra Sverige är rödklöver en av våra vanligaste vägkantsväxter på alla typer av vägar från Europavägar till skogsbilvägar och körstigar. Den odlas också ofta som vallväxt.

Rödklöver är en flerårig ärtväxt och blommar hela sommaren och fortsätter att blomma till långt in på hösten. Blomhuvudena är oskaftade och sitter ensamma eller två tillsammans. Kronan är vanligen rosa eller röd, men kan ibland vara vit. Rödklöver är mycket variabel vad gäller hårighet och bladform och fyra typer brukar urskiljas, amerikansk rödklöver och foderrödklöver som är införda vallväxter, strandrödklöver, en låg strandform som främst är känd från Öland, samt ängsrödklöver som är den vanliga rödklövern man oftast träffar på betesmarker och vägkanter.

Artnamnet pratense kommer av latinets pratum (äng) och betyder ‘som växer på ängar’.

Läs mer om rödklöver på Virtuella floran