Nationalpark eller kalkbrott på norra Gotland


Nationalpark och kalkbrott på norra Gotland
Bakgrund

Nationalparken Bästeträsk

Vill du veta mer – i SBT 2012 nr 2 finns
Unik natur eller kalkbrott på norra Gotland, av Jörgen Petersson

Bästeträskområdet föreslås på grund av sina samlade, unika och extremt höga naturvärden, som saknar motsvarighet i Europa och övriga delar av världen, skyddas som nationalpark i Sveriges Nationalparksplan 2008.

Föreningen föreslog Regeringen 2005 att Bästeträskområdet skulle skyddas som Nationalpark på grund av sina samlade mycket höga naturvärden. Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att klarlägga om Bästeträskområdet fyllde de internationella kriterierna för att bli nationalpark. Undersökningen resulterade i att Bästeträskområdet med råge fyller internationella krav för att skyddas som nationalpark.

I juni 2016 startade en Förstudie om Nationalparken Bästeträsk, som slutförts under 2018. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland har tillsammans arbetat för att ta fram Förstudien inför fortsättningen av bildandet av nationalparken. Majoriteten av markägarna, 90 %, är positiva till nationalparksplanerna.

Kalkbrott

Miljööverdomstolen lämnade i oktober 2009 Nordkalk tillåtlighet att öppna ett nytt 170 hektar stort och 25 meter djupt kalkbrott inom den föreslagna nationalparken i direkt anslutning till tre hydrologiskt känsliga Natura 2000-områden och upphävde därigenom Miljödomstolens dom som avslog ansökan. Högsta domstolen beslutade ett år senare att inte överpröva domen.

Mark- och miljödomstolens fick därmed i uppdrag att fastställa villkoren för att öppna kalkbrottet samtidigt som Natura 2000-område inte fick skadas. Föreningen har meddelat att uppdraget är omöjligt att genomföra, eftersom ”det inte är möjligt att både skydda naturområdet och bedriva täkten. Dess inverkan rent fysiskt är alltför stor och skyddsåtgärder kan inte ändra det förhållandet”. Mark- och miljödomstolen delade SBF:s uppfattning och avslog i dom den 30 november 2011 ansökan. Mark- och miljööverdomstolen upphävde domen den 5 juli 2012.

Högsta domstolen

Högsta domstolen beslöt efter överklaganden att pröva domen efter att två olika domstolar vid två olika tillfällen på samma underlagsmaterial dömt helt olika. Högsta domstolen beslutade den 18 juni 2013 att upphäva Mark- och miljööverdomstolens dom, som gav Nordkalk rätt att öppna ett 170 hektar stort, 25 meter djupt och 2,5 kilometer långt kalkbrott mitt i den planerade nationalparken och i direkt anslutning till hydrologiskt känsliga Natura 2000-områden, och återförvisade ansökan om täktverksamhet mm till Mark- och miljödomstolen för ny prövning. Högsta domstolens beslut motiveras av att Mark- och miljööverdomstolen inte prövat ärendet i enlighet med EU-lagarna och därmed inte heller enligt svensk miljöbalk.

SBF har efter 9 års förhandlingar på nytt lämnat synpunkter till Mark- och miljödomstolen i yttranden den 2013-11-21 och 2014-02-20. Detta blir nu tredje gången som domstolen ska pröva samma ärende och samma underlagshandlingar.

Domstolen lämnade i dom den 2 juni 2014 Nordkalk tillstånd att öppna kalkbrottet. Domen är högst överraskande, eftersom den strider mot Högsta domstolens prejudicerande dom 2013 och har överklagats av Föreningen m fl. Även SMA Mineral fick den 2 juni 2014 tillstånd att utvidga sitt kalkbrott. Även denna dom har överklagats och båda domarna ska nu prövas på nytt av Mark- och miljööverdomstolen. Detta sker först vid huvudförhandling i domstolen i maj 2018 på grund av att ansökningarna vilandeförklarats som framgår av nedanstående (Se Natura 2000).

Brott mot EU-direktiv

Täktverksamhet, som skadar Natura 2000-område strider mot EU-lagar och Miljöbalken. Ärendet anmäldes till EU-kommissionen 2009 efter Miljööverdomstolens dom. EU-kommissionen har den 23 augusti 2013 med anledning av Högsta domstolens beslut den 18 juni 2013 meddelat att ”Idag föreligger därmed inget beslut som skulle strida mot gällande EU-lagstiftning eller andra tecken på att behandlingen av ärendet för närvarande inte skulle ske i enlighet med EU-lagstiftning. Vi har därför beslutat att, åtminstone för tillfallet, avsluta undersökningen av detta klagomål.

Jag vill betona att beslutet att avsluta undersökningen av klagomålet inte på något sätt är definitivt. Vi kan återuppta undersökningen av ärendet ifall det uppkommer tecken på att EU-lagstiftningen inte följs i behandlingen av detta ärende i de nationella domstolarna.”

Föreningen begärde den 4 juni 2014 att EU-kommissionen på nytt ska öppna klagomålet, eftersom domarna den 2 juni 2014 bryter mot EU-rätten och Högsta domstolens beslut den 18 juni 2013.

Natura 2000

Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att Natura 2000 ska kompletteras, så att Sverige uppfyller åtaganden i Fågel- och Art- och habitatdirektiven. SBF föreslog den 30 oktober 2014 att de världsunika miljöerna med karsthällmarker, kalkhällar och rikkärr, som det råder brist på i Boreal region dit Gotland hör, skulle anmälas för att eliminera identifierade brister i Natura 2000. Förslaget tillstyrktes av Länsstyrelsen Gotland och Naturvårdsverket och resulterade i att Regeringen den 31 augusti 2015 anmälde Bästeträsk till EU-kommissionen att ingå i Natura 2000. Det nya Natura 2000-området omfattar de tre ovan nämnda Natura-områdena samt mellanliggande mark- och vattenområden och bildar nu en sammanhängande ekologisk helhet. EU-kommissionen meddelade efter anmälan av Natura 2000-området Bästeträsk i augusti 2015 att avslutar undersökningen av klagomålen den 4 juni 2014 men är beredd att på nytt öppna ärendet, om behov uppkommer.

Regeringens beslut överklagades av de båda kalkbolagen Nordkalk och SMA Mineral samtidigt som de begärde rättsprövning av Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom bolagen ansåg att regeringsbeslutet strider mot gällande rätt. I avvaktan på avgörandet beslöt Mark- och miljööverdomstolen vilandeförklara prövningen av de båda bolagens täktansökningarna. Ett beslut att bilda Natura 2000-område innebär att det är förbjudet utföra skadeverkande åtgärder och bedriva sådan verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde den 29 juni 2017 efter rättsprövning Regeringens beslut den 31 augusti 2015. EU-kommissionen beslöt den 12 december 2017 att det utvidgade Bästeträsk-området från och med denna dag ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Mark- och miljööverdomstolen 2017-2019

Domstolen återupptog prövningen av kalkbolagens, Nordkalks och SMA Minerals, täktansökningar i augusti 2017 efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Nordkalk begär att domstolen ska bortse från svensk lagstiftning genom att pröva ansökan utan hänsyn till att nya omständigheter tillkommit genom Regeringens beslut om Natura 2000. Huvudförhandlingar om de båda kalkbolagens ansökningar hålls i Visby den 21-25 maj 2018.
Den 11 september 2018 upphävdes Mark- och miljödomstolens beslut samtidigt som Mark- och miljööverdomstolen avslog bolagens ansökningar.

De båda kalkbolagen har överklagat domen till Högsta domstolen, som tidigast i april månad 2019 förväntas besluta i ärendet.

Uppdaterat den 12 februari 2018.

GÖRAN MATTIASSON
Vice ordförande