NATIONALPARKEN BÄSTETRÄSK - Dagsläget den 1 september 2016

Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Svenska Botaniska Föreningen arbetar och har sedan 2005 arbetat för att bilda nationalparken Bästeträsk samtidigt som Föreningen vill förhindra nya kalkbrott i området.

Den 1 september 2016 har följande uppnåtts:

    1. Förstudien för att bilda nationalparken Bästeträsk startade den 22 juni 2016 av Naturvårdsverket, som tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Gotlands kommun ska utreda och avgränsa förslaget att bilda nationalparken Bästeträsk. Förstudien beräknas vara klar sommaren 2017.
    2. Regeringen anmälde Bästeträsk-området till EU den 31 augusti 2015 för att ingå i Natura 2000,– Beslutet överklagades i november 2015 av Nordkalk och SMA Mineral – som vill bryta kalksten i Natura 2000-området – till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) som kring årsskiftet        2016/2017 avgör om Regeringens beslut ska fastställas eller ej. Muntlig förhandling planeras äga rum den 28 september 2016.– Regeringen avslog den 11 augusti 2016 Nordkalks yrkande att återkalla alter-nativt vilandeförklara förslagen om Natura 2000 i avvaktan på HFD-domen. Regeringen tillstyrkte den 15       augusti 2016 förslaget från EU-kommissionen att Bästeträsk-området ska ingå i Natura 2000. EU-kommissionen fattar beslut prel. den 8 november 2016.
    3. Mark- och miljööverdomstolen ska pröva Nordkalks och SMA Minerals täktansökan, som är vilandeförklarad i avvaktan på att HFD avgör lagligheten i Regeringens beslut. Natura 2000-område får enligt lag inte skadas av exploatering/ingrepp.

 

Foto Jörgen Pettersson/SBT 2012 nr 2

Mark- och miljööverdomstolen har i en deldom idag, den 1 september 2016, avslagit SMA Minerals ansökan om tillstånd att fördjupa befintlig täkt.Det är enligt lag förbjudet att skada nationalparksområdet och intilliggande Natura 2000-område. Domen kan överprövas av Högsta Domstolen, om domstolen lämnar prövningstillstånd.

Göran Mattiasson,
Vice ordförande

Comments are closed.