Fridlysta växter - Statens Veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverkets uppmaningar kan vara lagstridiga åtgärder

Svenska Botaniska Föreningen har noterat att Statens Veterinärmedicinska anstalt uppmanar att dra upp giftiga arter med rötter på sina växtplatser. Jordbruksverket sprider denna information vidare genom sitt EKObrev (bilaga). Uppmaningen innebär att båda statliga myndigheternas rekommendation – förmodligen själva helt ovetandes – även kan resultera i att lagstridiga åtgärder vidtas och genomförs. Många växtarter, till exempel sippor tillhörande släktet Pulsatilla bland ranunkelväxterna är i Sverige fridlysta och skyddade genom lagbestämmelser i Miljöbalken (1998:808, 8 kap) och Artskyddsförordningen (2007:845). Backsippa, som tillhör släktet Pulsatilla är en sällsynt art i Europa. Backsippa är giftig och betesdjuren undviker växten av just det skälet. Detta har gällt sedan urminnes tid.

Backsippa är en art som inte bara är fridlyst utan också rödlistad, d v s en art som inte har sin framtid säkrad i landet. Åtgärder ska gynna arten. Naturvårdsverket fastställde 2015 förteckningen över Rödlistade arter i Sverige, där Backsippa tillhör hotkategori Sårbara arter. Alla myndigheter med ansvar för hushållning av mark och vatten mm ska enligt sina respektive sektorsansvar vidta åtgärder för att uppnå Riksdagens miljömål. Naturvårdsverket kan lämna ytterligare uppgifter om Backsippa, dess skyddsbehov, lag- och fridlysningsbestämmelser.

Föreningen vill att Statens Veterinärmedicinska anstalt liksom Jordbruksverket informerar om att arter som är fridlysta – till exempel Backsippa med flera – inte får skadas på sätt som nämnda myndigheter förordat och spritt information. Både myndigheter, organisationer och enskilda har ett lagstadgat krav att skydda fridlysta växter och djur.

Föreningen vill få del av myndigheternas åtgärder för att korrigera felen i information.

Vänliga hälsningar

Göran Mattiasson
Vice ordförande
Svenska Botaniska Föreningen


Jordbruksverkets ekobrev

SBF:s skrivelser finner du här:
https://svenskbotanik.se/remisser-och-skrivelser/

Comments are closed.