Stadgar för Svenska Botaniska Föreningens Jubileumsfond

Antagna vid styrelsemöte den 2018-03-09

§ 1
Svenska Botaniska Föreningens Jubileumsfond inrättades den 1 april 2006 av årsmötet för att bevara minnet av Föreningens 100-åriga tillvaro.

Startkapital har beslutats av årsmötet på förslag av Föreningens styrelse.

§ 2
Jubileumsfonden förvaltas av Föreningens styrelse och revideras av Föreningens revisorer.

§ 3
Medel ur Jubileumsfonden ska användas för att stödja publicering av skrifter om och annan dokumentation av flora och vegetation av allmänt botaniskt intresse.

§ 4
Utdelningsbart belopp är högst 10 % av fondens behållning vid årets ingång. Belopp som ej utdelas under ett år kan utdelas under senare år.

§ 5
Sökanden ska styrka sin kompetens att genomföra projektet. Till ansökan bifogas :
1) projektplan
2) kostnadsberäkning
3) meritförteckning och referens

§ 6
Ansökan om medel ur Jubileumsfonden ställs till Föreningens styrelse och söks senast den 15 september.

§ 7
Avtal upprättas mellan parterna om medelsanvändningen.

§ 8
Föreningens styrelse beslutar om medelsanvändningen i Jubileumsfonden. Beslut går ej att överklaga.

§ 9
Jubileumsfondens stadgar beslutas av styrelsen och ses över vid behov.

§ 10
Upplösning av Jubileumsfonden kan endast ske efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet ska även omfatta dispositionen av Jubileumsfondens tillgångar.