Remisser och skrivelser

Här nedan listas de ärenden som Svenska Botaniska Föreningen har hanterat under den senaste tiden
Vill du söka efter något speciellt tryck: “Ctrl + F” så kommer sökrutan upp.


Dom från:  Mark- och miljööverdomstolen
Datum: 2018-09-11
Inkom:  , Dnr:
Ärenderubrik:  SMA Mineral AB:s ansökan är domstolens målnr M 5375-14
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF:
PDF


Dom från:  Mark- och miljööverdomstolen
Datum: 2018-09-11
Inkom:  , Dnr:
Ärenderubrik:  Nordkalk AB:s ansökan är Mark- och miljööverdomstolens målnr M 5431-14
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF:
PDF


Svar på skrivelse från: Regeringskansliet, Landsbygdsministern, Miljöministern
Datum: 2018-09-06
Inkom:  , Dnr:
Ärenderubrik:  Svar på brev om politik som gynnar naturbete
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF:
PDF


Gemensam skrivelse från: Svenska Botaniska Föreningen, NSF, WWF, naturbeteskött, SOF Birdlife, Ekologiska lantbrukarna, SMF
Datum: 2018-04-26
Inkom:  , Dnr:
Ärenderubrik:  Politik som gynnar naturbete är livsviktig
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF:
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2018-03-22
Inkom:  , Dnr: M5375-14
Ärenderubrik:  Yttrande från Svenska Botaniska Föreningen över SMA Minerals ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott på Gotland
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF:
PDF


Föreläggande från: Mark och miljööverdomstolen
Datum: 2018-03-08
Inkom:  , Dnr: M5375-14
Ärenderubrik:  Ni ska senast den 29 mars 2018 komma in med yttrande över bifogade handlingar.
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF:
PDF


Remiss från: Naturvårdsverket
Datum: 2018-01-16
Inkom: 2018-01-16, Dnr: NV-06048-15
Ärenderubrik:  Ramsarområden korrektur och gränsjusteringar
Sista svarsdatum: 2018-04-01
Ansvarig SBF:
PDF


Rapport från: White Research Lab, White arkitekter
Datum: 2017-12-21
Inkom: 2017-12-21, Dnr:
Ärenderubrik: Urbana ängsmarker
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF:
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-12-19
Inkom: -, Dnr:
Ärenderubrik: Reviderade och nya riksintresseområden för friluftsliv
Sista svarsdatum:
Ansvarig SBF: Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-11-16
Inkom: -, Dnr: M 5431-14,
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun; nu fråga om muntlig förberedelse och huvudförhandling.
Sista svarsdatum: 22 november 2017
Ansvarig SBF: Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-11-16
Inkom: -, Dnr: M 5375-14,
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland.
Sista svarsdatum: 22 november 2017
Ansvarig SBF: Göran Mattiasson
PDF


Föreläggande från: Mark-och miljööverdomstolen
Datum: 2017-11-08
Inkom: -, Dnr: M 5431-14, Aktbilaga 238
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun; nu fråga om muntlig förberedelse och huvudförhandling.
Sista svarsdatum: 22 november 2017
Ansvarig SBF: Göran Mattiasson
PDF


Föreläggande från: Mark-och miljööverdomstolen
Datum: 2017-11-08
Inkom: -, Dnr: M 5375-14, Aktbilaga 208
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland.
Sista svarsdatum: 22 november 2017
Ansvarig SBF: Göran Mattiasson
PDF


Skrivelse från: Mark-och miljööverdomstolen
Datum: 2017-10-12
Inkom: -, Dnr: M 5431-14, Aktbilaga 235
Ärenderubrik: Protokoll: Ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun; nu fråga om muntlig förberedelse och huvudförhandling.
Sista svarsdatum: –
Ansvarig: –
Länk


Skrivelse från: Mark-och miljööverdomstolen
Datum: 2017-10-12
Inkom: -, Dnr: M 5375-14, Aktbilaga 205
Ärenderubrik: Protokoll: Beslut gällande SMA Mineral AB har begärt att målet förklaras vilande i avvaktan på Högsta domstolens avgörande i mål nr T 4444-16.
Sista svarsdatum: –
Ansvarig: –
Länk


Skrivelse från: Länsstyrelsen Gotlands Län
Datum: 2017-10-04
Inkom: -, Dnr: Rapport 6785
Ärenderubrik: Förstudie nationalpark Bästeträsk
Sista svarsdatum: –
Ansvarig: –
Länk


Skrivelse från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Datum: 2017-09-19
Inkom: -, Dnr: M511-32512-2015
Ärenderubrik: Beslut om utökning med tillhörande föreskrifter och skötselplan av naturreservatet Nolgården Näs i Falköpings kommun
Sista svarsdatum: –
Ansvarig: –
PDF


Skrivelse från: Länsstyrelsen Skåne
Datum: 2017-08-21
Inkom: -, Dnr: M511-22107-2017
Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för sandstäpp 2015-2019
Sista svarsdatum: –
Ansvarig: –
Länk


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-08-01
Inkom: -, Dnr: M 5375-14, 060201
Ärenderubrik: Föreläggande angående SMA Minerals ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland.
Sista svarsdatum: 2017-08-08
Ansvarig: Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-08-01
Inkom: -, Dnr: M 5431-14, 060201
Ärenderubrik: Föreläggande angående Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun
Sista svarsdatum: 2017-08-08
Ansvarig: Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Statens Veterinärmedicinska anstalt
Datum: 2017-07-26
Inkom: -, Dnr: –
Ärenderubrik: Fridlysta växter – Statens Veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverkets uppmaningar kan vara lagstridiga åtgärder
Sista svarsdatum: 
Ansvarig: Per Wallgren
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-07-22
Inkom: -, Dnr: –
Ärenderubrik: Fridlysta växter – Statens Veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverkets uppmaningar kan vara lagstridiga åtgärder
Sista svarsdatum: 
Ansvarig: Göran Mattiasson
PDF
Länk – Jordbruksverkets eko-brev


Föreläggande från: Mark och miljööverdomstolen
Datum: 2017-07-11
Inkom: 2017-07-13, Dnr: M5375-14
Ärenderubrik: Angående Ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland
Sista svarsdatum: 2017-08-08
Ansvarig:
PDF


Föreläggande från: Mark och miljööverdomstolen
Datum: 2017-07-11
Inkom: 2017-07-13, Dnr: M5431-14
Ärenderubrik: Angående ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1 :64 i Gotlands kommun
Sista svarsdatum: 2017-08-08
Ansvarig:
PDF


Yttrande från: SGU
Datum: 2017-07-10
Inkom: 2017-07-10 , Dnr: 31-1582/2017
Ärenderubrik: Ang. Yrkande att SGU upphäver sitt beslut av den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter av mineral och material (kalk) enligt 3 kap 7 § miljöbalken
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Beslut från: Regeringen/Miljö- och energidepartementet
Datum: 2017-07-10
Inkom: 2017-07-17 , Dnr: DS 2017:32
Ärenderubrik: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kontrollstation 2016.
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
Länk


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-07-03
Inkom: – , Dnr: –
Ärenderubrik: Yrkande att SGU upphäver sina beslut den 3 oktober 2005 att utse Bunge, Fleringe och Bunge Stucks på norra Gotland som riksintresseområde för fyndigheter av mineral och material (kalk) enligt 3 kap 7 § miljöbalken.
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson
PDF


Remiss från: Regeringskansliet
Datum: 2017-06-21
Inkom: 2017-06-21, Dnr: M2016/02649/Nm
Ärenderubrik: Remiss Laponia-förvaltningen – En Utvärdering
Sista svarsdatum: 2017-09-30
Ansvarig:
PDF
PDF


Remiss från: ArtDatabanken/SLU
Datum: 2017-06-15
Inkom: 2017-06-15, Dnr: SLU.dha.2017.5.5-58
Ärenderubrik: Remiss angående revision av skyddsklassade arter
Sista svarsdatum: 2017-09-30
Ansvarig: Stefan Grundström
PDF
Bilaga: Excell


Inbjudan från: Naturvårdsverket
Datum: 2017-05-17
Inkom: 2017-05-17, Dnr: –
Ärenderubrik: Inbjudan till Dialog och samverkan om grön infrastruktur 2 juni
Sista svarsdatum:
Ansvarig:


Hemställan från: Naturvårdsverket
Datum: 2017-04-06
Inkom: 2017-04-10, Dnr: NV-00482-14
Ärenderubrik: Hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden i Gotlands län
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
Länk


Inbjudan från: Skogsstyrelsen
Datum: 2017-02-28
Inkom: 2017-02-28, Dnr: 
Ärenderubrik: Inbjudan till Webbinarium den 20 mars om Nationell strategi för formellt skydd av skog
Sista svarsdatum:
Ansvarig:


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2017-02-16
Inkom: , Dnr: M2016/00838/R
Ärenderubrik: Yttrande över Nationell genomföranderapport Århuskonventionen
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Stefan Grundström
PDF


Yttrande från: Naturvårdsverket
Datum: 2017-02-06
Inkom: 2017-02-06, Dnr: NV00110-16, SKS2016/479
Ärenderubrik: Regeringsuppdrag om värdefulla skogar nu redovisat
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Dokumentation från: Naturvårdsverket
Datum: 2017-01-31
Inkom: 2017-01-31 , Dnr: –
Ärenderubrik: Underlag från möte med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten om invasiva främmande arter
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
Länk


Förfrågan från: Gilla naturen
Datum: 2017-01-25
Inkom: 2017-01-25 – , Dnr: –
Ärenderubrik: Samarbete om Gilla naturen
Sista svarsdatum:
Ansvarig:


Förfrågan från: Natursidan.se
Datum: 2017-01-16
Inkom: 2017-01-16 , Dnr: –
Ärenderubrik: Angående Biologiska mångfaldens dag
Sista svarsdatum:
Ansvarig: 


Förfrågan från: White arkitekter
Datum: 2017-01-08
Inkom: 2017-01-08 , Dnr: WRL_2016:25
Ärenderubrik: Att anlägga urbana artrika ängsmarker, frågor om ängar
Sista svarsdatum:
Ansvarig: 


Inbjudan från: Naturvårdsverket
Datum: 2016-12-07
Inkom: 2016-12-07 , Dnr:
Ärenderubrik: Informationsmöte om genomförandet av EU:s förordning över invasiva främmande arter – den 19 januari 2017
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Tore Mattsson


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2016-05-15
Inkom: – , Dnr: 5375-14
Ärenderubrik: SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott, Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2016-05-03
Inkom: – , Dnr: –
Ärenderubrik: Begäran om skydd för mark och vatten kring Gardiken och Ume älv
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2016-01-08
Inkom: – , Dnr: M 5375-14
Ärenderubrik: Svenska Botaniska Föreningens yttrande angående SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott, Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2015-11-16
Inkom: – , Dnr: M 5431-14
Ärenderubrik:  Yttrande till MMÖD gällande Nordkalk ABs yrkande om vilandeförklaring av målet i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens rättsprövning av regeringens beslut den 31 augusti 2015
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson


Yttrande från: Naturvårdsverket
Datum: 2015-11-05
Inkom: – , Dnr: NV-07012-13
Ärenderubrik: Yttrande i mål M 5431-14 angående ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2015-10-05
Inkom: – , Dnr: M 5375-14
Ärenderubrik: SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott, Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson
PDF


Pressmeddelande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2015-08-31
Inkom: – , Dnr: 
Ärenderubrik: Ojnare blir naturskyddsområde
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2015-04-14
Inkom: – , Dnr: M 5431-14
Ärenderubrik: Tillstånd till täktverksamhet m.m; nu fråga om jäv
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2015-03-26
Inkom: – , Dnr: M 5431-14
Ärenderubrik: Yrkande att Svea hovrätt, Mark och miljööverdomstolen överlämnar Nordkalks ansökan om täkttillstånd och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, Gotlands kommun till annan Hovrätt för prövning och dom i syfte om att unvika jäv.
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2015-01-09
Inkom: – , Dnr: M 5431-14
Ärenderubrik: Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Rapport från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-12-11
Inkom: – , Dnr: 
Ärenderubrik: BiSam – Biologiska föreningarnas samarbetsorganisation
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Stefan Grundström/Göran Mattiasson
Länk


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-12-10
Inkom: – , Dnr: M 5375-14
Ärenderubrik: SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott, Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-10-23
Inkom: – , Dnr: 511-247-2012
Ärenderubrik: Synpunkter på remissversionen – Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa, Nogopterium gracile
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-10-15
Inkom: – , Dnr:
Ärenderubrik: Begäran till regeringen om: Prövning enligt 17 kap miljöbalken av SMA minerals ansökan om tillstånd för kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten, norra Gotland
Sista svarsdatum: –
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Beslut från: Mark och miljööverdomstolen
Datum: 2014-09-09
Inkom: – , Dnr: – M 5375-14
Ärenderubrik: Meddelande om prövningstillstånd
Sista svarsdatum: –
Ansvarig: 
PDF


Beslut från: Mark och miljööverdomstolen
Datum: 2014-09-09
Inkom: – , Dnr: – m 5431-14
Ärenderubrik: Meddelande om prövningstillstånd
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-06-24
Inkom: – , Dnr:
Ärenderubrik: Åtgärdsprogram för sandstäpp 2014-2019
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Stefan Grundström/Leif Andersson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-06-19
Inkom: – , Dnr: M463-08
Ärenderubrik: Komplettering av Överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom den 2 juni om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott.
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-06-17
Inkom: – , Dnr: M3666-13
Ärenderubrik: Svenska Botaniska Föreningen överklagar Mark- och miljödomstolens dom den 2 juni 2014 om att ge SMA Mineral tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i Stucks kalkbrott.
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-06-17
Inkom: – , Dnr: M3666-13
Ärenderubrik: Svenska Botaniska Föreningen överklagar Mark- och miljödomstolens  dom den 2 juni 2014 om att ge Nordkalk tillstånd att öppna Kalkbrott i Bunge ducker, Gotland.
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-06-04
Inkom: – , Dnr: CHAP(2011)01029
Ärenderubrik: klagomål angående planerad täkt på Gotland
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Domslut från: Mark- och miljödomstolen
Datum: 2014-06-02
Inkom: – , Dnr: M 3666-13
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Domslut från: Mark- och miljödomstolen
Datum: 2014-06-02
Inkom: – , Dnr: M 463-08
Ärenderubrik: Ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-04-03
Inkom: – , Dnr: M 3666-13
Ärenderubrik: Yttrande över Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2014-02-20
Inkom: – , Dnr: M 3666-13
Ärenderubrik: Yttrande över Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2013-11-21
Inkom: – , Dnr: M 3666-13
Ärenderubrik: Yttrande över Nordkalks ansökan om tillstånd att öppna nytt kalkbrott mm inom fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland
Sista svarsdatum:
Ansvarig:  Stefan Grundström/Göran Mattiasson
PDF


Pressmeddelande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2013-06-18
Inkom: – , Dnr: –
Ärenderubrik: Svenska Botaniska Föreningen välkomnar Högsta domstolens beslut att på nytt pröva Nordkalks tillstånd att öppna kalkbrott i Bunge, eftersom det inte är förenligt med EU-rätten.
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Margareta Edqvist/Göran Mattiasson
PDF


Domslut från: Högsta domstolen
Datum: 2013-06-18
Inkom: – , Dnr: T 3158-12
Ärenderubrik: Överklagat avgörande Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, dom 2012-07-05 i mål M10582-11
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2012-04-21
Inkom: – , Dnr: CHAP(2011)01029
Ärenderubrik: Svenska Botaniska Föreningens klagomål angående planerad täkt på Gotland
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Margareta Edqvist/Göran Mattiasson
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2012-04-02
Inkom: – , Dnr: M 10582-11 och M 9480-11
Ärenderubrik: Nordkalks ansökan om täktverksamhet på fastig-heten Bunge Ducker 1:64 Gotland samt därtill hörande följdverksamhet
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Margareta Edqvist/Göran Mattiasson
PDF


Domslut från: Mark och miljödomstolen
Datum: 2011-11-30
Inkom: – , Dnr: M 5418-10
Ärenderubrik: Täktverksamhet på fastigheten Gotland Bunge Ducker 1:64 samt därtill hörande följdverksamhet
Sista svarsdatum:
Ansvarig:
PDF


Yttrande från: Svenska Botaniska Föreningen
Datum: 2011-02-21
Inkom: – , Dnr: M 5418-10
Ärenderubrik: Villkor för Nordkalk att öppna kalkbrott och att avleda vatten inom Bunge Ducker 1:64 m fl, Gotlands kommun
Sista svarsdatum:
Ansvarig: Margareta Edqvist/Göran Mattiasson
PDF