SBF's skrivelse gällande SMA Minerals ansökan, Stucks Kalkbrott, Gotland

SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av vatten i
Stocks kalkbrott, Gotlands kommun (M 5375-14; 060106)

Mark- och miljödomstolen har med utgångspunkt från SMA Minerals ansökningshandlingar inte kunnat förvissa sig om att täktverksamhet kan bedrivas utan att skada Natura 2000-område, vilket framgår av domen 2014-06-02 :”Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skador som mark- och miljödomstolen inte förutsett ….”.

SGU noterar förekomst av sinande brunnar i närheten av SMA Minerals befintliga kalkbrott. Föreningen delar SGU:s uppfattning att alla hydrologiska effekter i omgivningarna, inklusive uttorkning av kärr­ marker, måste klarläggas för att domstolen ska ha full klarhet i de hydrologiska konsekvenserna av täktverksamheten samt fä bekräftat om/att de sinande brunnarna är resultat av SMA Minerals verksamhet.

Du hittar hela skrivelsen här:

Skrivelse från Svenska Botaniska Föreningen 20141210 angående SMA M5375-14-1

Bilaga: SBFs Ökverklagande Gällande Bunge Ducker  20140617

 

Comments are closed.