SBF:s yttrande om Nordkalk ABs tillstånd t bergtäkt mm vid Bunge Ducker: Ansökan bör avslås

Kategori: Nyheter

Svenska Botaniska Föreningen har förelagts att yttra sig i rubricerat mål med anledning av att domstolen nu återupptagit handläggningen av målet sedan Högsta förvaltningsdomstolen den 29 juni 2017 efter rättsprövning fastställt Regeringens beslut om Natura 2000 den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm.

Högsta förvaltningsdomstolen har genom rättsprövningen avgjort och enhälligt i dom lagt fast att Regeringens beslut

inte strider mot kraven i 7 kap 2 § RF,
inte är hinder för en rättvis rättegång i RF och EU:s Rättighetsstadga,
inte är något hinder för rättvis rättegång enligt EKMR,
inte är något hinder mot proportionalitetsprincipen

Svenska Botaniska Föreningen vidhåller sina synpunkter i målet, åberopar tidigare ingivna skrivelser i målet samt nedanstående och preciserar sina yrkanden enligt följande:

yrkar att Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, Gotlands kommun, avslås och att Mark- och miljödomstolen undanröjer domen den 2 juni 2014.

yrkar att Mark- och miljööverdomstolen självständigt avgör målet utan att höra Mark- och miljödomstolen eller EU-domstolen.

Läs hela yttrandet här:
SBF:s yttrande om Nordkalks AB:s tillstånd t bergtäkt mm vid Bunge Ducker

 

Comments are closed.