SBF:s yttrande om SMA Minerals tillstånd till utökad kalkstensbrytning mm i Stucks kalkbrott: Ansökan bör avslås

Kategori: Nyheter

Svenska Botaniska Föreningen har förelagts att yttra sig över aktbilaga 206 i rubricerat mål med anledning av att domstolen återupptagit handläggningen av målet sedan Högsta förvalt-ningsdomstolen den 29 juni 2017 efter rättsprövningen fastställt Regeringens beslut om Natura 2000 den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm.

Svenska Botaniska Föreningen vidhåller sina synpunkter som redovisats den 17 juni 2014 (bilaga 1, överklagandet), den 10 december 2014 (bilaga 2) och åberopar tidigare skriftlig och muntlig redovisning i målet samt preciserar sina yrkanden i målet enligt följande:

yrkar att Mark- och miljööverdomstolen upphäver domen den 2 juni 2014, som gav SMA Mineral tillstånd att bedriva täktverksamhet i Stucks kalkbrott på Gotland och avslår bolagets ansökan,

yrkar att Mark- och miljööverdomstolen självständigt avgör målet utan att höra EU-domstolen eller Mark- och miljödomstolen

Läs hela yttrandet här:
SBF:S yttrande om SMA Minerals tillstånd till utökad kalkstensbrytning mm i Stucks kalkbrott

Comments are closed.