SGU:s svar på SBF:s Yrkande 3 juli 2017

Kategori: Nyheter

Till Svenska Botaniska föreningen                dnr 31-1582/2017

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit del av er skrivelse daterad den 3 juli 2017.

SGU har i uppdrag att, efter samråd med Boverket och länsstyrelsen, lämna underlag till länsstyrelserna om områden som är av riksintresse avseende värdefulla ämnen eller material (se 2 §  förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.). De underlag (”utpekanden” av riksintresseområden) som SGU beslutar om riktar sig till länsstyrelsen och utgör ett planeringsunderlag som länsstyrelser och kommuner har att ta hänsyn till i den långsiktiga planeringsprocessen. Ett utpekat riksintresse skapar inte någon egen rätt att bedriva verksamhet på platsen utan är endast att betrakta som ett anspråk. Det är upp till den prövande myndigheten att avgöra om en viss verksamhet kan tillåtas och det är först vid en prövning om ändrad markanvändning som riksintressets status avgörs. Att ett område har utpekats som Natura 2000-område utgör i sig inte ett skäl att upphäva ett konkurrerande riksintresse.

SGU ser kontinuerligt över tidigare utpekade riksintressen och bedömer behovet av att revidera eller upphäva dessa. SGU ser i dagsläget ingen anledning att upphäva de angivna riksintressena på norra Gotland.

Hälsningar
—————————————————–
Lars-Inge Larsson
Tf Avdelningschef Mineralresurser
Sveriges geologiska undersökning

Comments are closed.