SBF's svar på SMA minerals yrkande på vilandeförklaring av M537514;060106

Kategori: Floravård, Gotland, Nyheter

Svenska Botaniska Föreningens yttrande angående SMA Minerals ansökan om tillstånd till utökat kalkbrott och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott, Gotlands kommun (M 5375-14; 060106)
Svenska Botaniska Föreningen har beretts tillfälle att senast den 11 januari 2016 lämna synpunkter över SMA Minerals hemställan om vilandeförklaring av målet i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens rättsprövning av regeringens beslut den 31 augusti 2015.
YRKANDE
Föreningen yrkar dels att SMA Minerals begäran om vilandeförklaring av målet avslås, dels att Mark- och miljööverdomstolen snarast beslutar avslå bolagets alla yrkanden i målet.
Föreningen vidhåller sina yrkanden och hänvisar till samtliga tidigare skrivelser i målet

Läs hela skrivelsen här:

2016-01-08 SBF MÖD

Comments are closed.