Jubileumsfonden

Svenska Botaniska Föreningens Jubileumsfond

I samband med 100-årsfirandet inrättades SBF:s jubileumsfond. Det gör det möjligt att söka pengar för att publicera skrifter om och annan dokumentation av flora och vegetation. Första året 2007 delade vi ut medel till Medelpads flora och Karlskoga flora.

I år kanske det kan bli det projekt som du deltar i som kommer i fråga. 

Ansökan kan skickas både som e-post och som brev och ska skickas till föreningens kansli som vidarebefordrar den till styrelsen.
Aktuella kontaktuppgifter finner på under Kontakta oss

Ansökan ska vara kansliet till handa senast den 15 september

  • Projektplan
  • Kostnadsberäkning
  • Meritförteckning och referenser

Läs fondens stadgar för ytterligare upplysningar och/eller kontakta föreningens ordförande/kansli.


Stadgar för Svenska Botaniska Föreningens jubileumsfond

Antagna vid styrelsemöte den 2018-03-09

§ 1
Svenska Botaniska Föreningens Jubileumsfond inrättades den 1 april 2006 av årsmötet för att bevara minnet av Föreningens 100-åriga tillvaro.

Startkapital har beslutats av årsmötet på förslag av Föreningens styrelse.

§ 2
Jubileumsfonden förvaltas av Föreningens styrelse och revideras av Föreningens revisorer.

§ 3
Medel ur Jubileumsfonden ska användas för att stödja publicering av skrifter om och annan dokumentation av flora och vegetation av allmänt botaniskt intresse.

§ 4
Utdelningsbart belopp är högst 10 % av fondens behållning vid årets ingång. Belopp som ej utdelas under ett år kan utdelas under senare år.

§ 5
Sökanden ska styrka sin kompetens att genomföra projektet. Till ansökan bifogas :
1) projektplan
2) kostnadsberäkning
3) meritförteckning och referens

§ 6
Ansökan om medel ur Jubileumsfonden ställs till Föreningens styrelse och söks senast den 15 september.

§ 7
Avtal upprättas mellan parterna om medelsanvändningen.

§ 8
Föreningens styrelse beslutar om medelsanvändningen i Jubileumsfonden. Beslut går ej att överklaga.

§ 9
Jubileumsfondens stadgar beslutas av styrelsen och ses över vid behov.

§ 10
Upplösning av Jubileumsfonden kan endast ske efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet ska även omfatta dispositionen av Jubileumsfondens tillgångar.