Skip to main content

Svenska Botaniska Föreningens

Stadgar

Svenska Botaniska Föreningen är en förening för alla som är intresserade av våra vilda växter

Föreningens stadgar

Stadgar för Svenska Botaniska Föreningen gällande från 11 mars 2018.
Besluten tagna: 2017-03-11 och 2018-03-10

Föreningens syfte

1. Föreningens syfte är att som svensk riksförening i botanik samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.

2. I föreningens verksamhet ingår

 • att utge Svensk Botanisk Tidskrift
 • att utge botanisk litteratur på SBF-förlaget
 • att bedriva annan publicistisk verksamhet
 • att anordna exkursioner, resor, läger, kurser och konferenser
 • att bedriva naturvårdsverksamhet
 • att samverka med och stödja medlemsföreningar

Medlemmar

3. Som medlem i föreningen räknas:

 • fysisk person som erlagt årsavgift
 • medlem som av årsmötet befriats från årsavgift
 • hedersmedlem

4. Till hedersmedlem kan utses:

 • särskilt framstående botanist
 • person som i hög grad verkat för föreningen och dess syfte

Hedersmedlem utses av årsmöte efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

5. Lokala och regionala botaniska föreningar kan ansöka om anslutning till Svenska Botaniska Föreningen. Styrelsen beslutar om anslutning av lokala och regionala föreningar. Medlemsförening betalar årlig avgift.

6. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem eller medlemsförening, som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar föreningens syfte eller verksamhet. Berörd medlem eller medlemsförening skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Motiveringen för sådant beslut skall protokollföras. Berörd medlem eller medlemsförening äger rätt att till årsmötet besvära sig över styrelsens beslut. Årsmötet fastställer eller avvisar då styrelsens beslut.

Styrelse

7. Föreningens styrelse skall bestå av nio till elva personer. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

8. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, förvaltar föreningens ekonomi och vårdar dess tillgångar.
Styrelsen skall:

 • Utse värdepappersförvaltare.
 • Ansvara för frågor som av årsmötet hänskjutits till styrelsen.
 • Besluta i frågor som ej regleras i dessa stadgar.

9. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelsemedlemmar hos ordföranden begärt detta. Kallelsen utfärdas minst tre veckor i förväg

10. För styrelsebeslut krävs närvaro av minst hälften av styrelsemedlemmarna. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ledamot får ej delta i beslut där jäv kan uppstå.

Årsmöte

11. Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra årsmöte skall hållas när styrelsen så finner lämpligt eller om revisor så fordrar. Medlem och medlemsförening kallas skriftligt minst en månad i förväg.

12. Förslag från medlem eller medlemsförening (motioner) skall anmälas till styrelsen senast 2 januari för att kunna behandlas samma år. Se dock punkt 18 om stadgeändringar. Såväl motioner som förslag från styrelsen (propositioner) skall inför årsmötet finnas tillgängliga senast 15 februari.

13. Vid årsmöte får medlem ej företrädas av ombud. Medlemsförening har en röst och företräds av en representant.

14. Vid ordinarie årsmöte skall behandlas

 • föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 • revisionsberättelse – styrelsens ansvarsfrihet
 • val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 • val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 • val av valberedning bestående av tre personer
 • fastställande av årsavgift
 • fastställande av styrelsens arvoden och förmåner
 • eventuella propositioner och motioner

15. Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år, med överlappande mandatperioder, så att varje årsmöte tillsätter fyra till sex styrelseledamöter. Vid fyllnadsval är mandattiden ett år. Revisorer och valberedning väljs på ett år.

16. Alla beslut och val sker med acklamation om ej votering påkallats. Om votering begärts vid val sker rösträkning efter sluten omröstning.

17. Ett ärende på årsmötet skall bordläggas om minst en fjärdedel av de närvarande röstberättigade så kräver. Dock får samma ärende ej bordläggas mer än en gång.

Stadgeändringar

18. Stadgeändringsförslag skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast 30 september och behandlas på kommande ordinarie årsmöte. Stadgeändringsförslag skall finnas tillgängligt senast 15 februari. Förslaget behandlas vid två på varandra följande årsmöten varav det första skall vara ordinarie. För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet.

Upplösning av föreningen

19. Upplösning av föreningen kan ske endast efter beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Dessa beslut skall även omfatta disposition av föreningens tillgångar.