Skip to main content

Årets växt 2023 - Kärrspira

Kärrspira, Pedicularis palustris,är en dekorativ växt som gärna drar uppmärksamheten till sig när den blommar med rosenröda, läppformiga blommor och finflikiga blad. Den växer i allehanda öppen, fuktig till blöt mark, kärrängar, stränder och myrar. Den befaras minska åtminstone i södra och mellersta Sverige, troligen som ett resultat av igenväxning eller förändrad markanvändning. Den gynnades förr av att fukt-och våtängar (”sidvallsängar”) slåttrades.

Blommorna sitter horisontellt och är nästan oskaftade i ett glest ax eller klase. Kronan är omkring 2 cm lång och dess båda läppar är parallella och nästan lika långa, till skillnad från granspiran (se nedan). Överläppen är välvd, mörkt röd och i spetsen urnupen, medan underläppen är ljusare röd. I sällsynta fall kan kronan vara vit. Fodret är tvåflikat, nära cylindriskttill äggformigt, korthårigt och når ungefär till hälften av kronan. Frukten är en kapsel som är något längre än fodret och fröna är mörkbruna. Stjälkbladen sitter strödda, är glest parbladiga, och dess småblad är avlånga och trubbigt parflikiga. Blommorna omges av stödblad som liknar stjälkbladen. Bladen har ofta en brungrön ton. Stam och blad är kala eller svagt håriga.

Kärrspira är en tvåårig halvparasit som parasiterar på rötter av andra växter bl a starr, Carex. Under det första året bildas en kraftig huvudrot med en bladrosett av långskaftade örtblad. Bladrosetten vissnar på hösten men roten lever vidare. Roten utvecklar en vinterknopp som skyddas av lågblad. Nästa vår växer det ut birötter från stammens nedre del ochfrån vinterknoppen utvecklas ett blommande skott. Efter blomningen dör plantan.

Släktet Pedicularis hör numera till familjen snyltrotsväxter, Orobanchaceae tillsammans med snyltrötter, skallror och ögontröstar. Tidigare tillhörde släktet den stora familjen lejongapsväxter, Schrophulariaceae, som nyligen reviderats.

Kärrspira innehåller ett gift, rhinantin, som gör den giftig för betesdjur som dock brukar undvika växten. Förr användes växten till att bekämpa vägglöss. ”Pedicularis” kommer från latinets pediculus, ”lus”, medan”palustris” betyder att den växer i kärr, från latinets palus, kärr, träsk. Förr, när starrmyrar och våtängar slogs, fick kärrspira sorteras bort från höet för att inte skada djuren. Därför var kärrspiran illa sedd bland bönder.

Kärrspira finns i hela Norden (utom på Island), i Mellaneuropa ned till norra Italien och Spanien, i Sibirien och Kina, samt i Nordamerika.

Kärrspira är en mångformig art som delas upp i tre underarter med varierande blomningstid och utbredning i Sverige. Underarterna kan ibland vara svåra att skilja åt.

Under 2022 är du välkommen att rapportera fynd av kärrspira. Lägg in dina fynd direkt i Artportalen www.artportalen.se (AP) och då gärna med foton för att säkerställa att det är rätt art. Speciellt bra är att du fotar blomman från sidan så att det går att säkerställa att det är kärrspira och inte granspira. Det räcker med att rapportera den på artnivå, men är du helt säker kan du lägga in den som underart och därmed bidra till att öka kunskapen om underarternas utbredning i Sverige.

Text: Jan Y Andersson
Foto: Patrik Engström