Skip to main content

Guldluppen 1997 tilldelas

Tommy Knutsson

Guldluppen tilldelas personer eller organisationer som aktivt och engagerat sprider kunskap om den svenska floran, eller som arbetar för att vårda eller skydda miljöer med värdefull växtlighet.

Tommy Knutsson

Guldluppen 1997 tilldelas: Tommy Knutsson

Tommy Knutssons namn dyker av någon anledning alltid upp när man pratar om något som har beröring med naturvård på Öland. Denne genuine ölännings naturintresse började tidigt och lockade honom så småningom till biologistudier i Lund. Kunskaperna från Lund och Svalöv har han lyckats att omsätta mycket väl i det praktiska ideella naturvårdsarbetet på Öland. Han är en av de ledande inom Ölands Botaniska Förening, som han var med och bildade 1992.

De exkursioner där Tommy är med är alltid intressanta, oavsett om det är några få personer som deltar eller om exkursionerna är av mer officiell karaktär i föreningens eller någon annans regi. Med entusiasm delar han med sig av sitt breda kunnande när det gäller kärlväxter, svampar, lavar, fåglar och inte minst av sin stora kännedom om den öländska naturen. Oavsett om det är alvaret, sjömarkerna eller Mittlandsskogen. Tommys exkursioner har nästan alltid något naturvårdande syfte. Allt ifrån återbesök à la floraväkteri till inventeringar i områden med höga naturvärden. All information dokumenteras noga i anteckningar och som belägg. Senare förs informationen in i föreningens register. Tommy har tillbringat många timmar framför datorn och matat in uppgifter om rödlistade arters förekomst, både egna och andras observationer för att senare kunna sprida kunskapen vidare till myndigheter och ArtDatabank.

För tillfället är det främst två projekt som fyller tiden för den nykläckte filosofie licentiaten;Ölands svampflora samt det WWF-stödda arbetet med Mittlandsskogens kryptogamer. I projektet ”Ölands svampflora” registrerar Tommy samtliga svampar som påträffas på Öland och är även själv en av dem, som står för en stor del av rapporterna. Tillsammans med Per Ålind har Tommy ansvarat för WWF-projektet om den öländska Mittlandsskogen. Där har Tommy tillsammans med flera andra specialister inventerat värdefulla miljöer och hittills har över 140 olika rödlistade ”växter” noterats från Mittlandsskogen. Det imponerande resultatet har bidragit till en ökad medvetenhet om Mittlandsskogens naturvården. Den är inte bara en av Nordeuropas största lövskogar. Det är också en av de värdefullaste och att detta förts fram i ljuset är till stor del Tommys förtjänst.

Banner: Beteslandskap – Peter Vahlersvik, iStock.