Ädellövskogens flora på hundra sidor

”Ädellövskogar är så mycket mer än bara träden, vilket inte minst de hundratalet kärlväxtarter som återfinns i dessa skogar visar.”

TEXT: EMIL V. NILSSON

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 4 (2021). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Våra ädellövskogar är omgivna av ett närmast mytologiskt skimmer. På senare år har de även fått något av en renässans inom skogsbruket som ser möjligheter för fler trädarter i ett varmare klimat. Men ädellövskogar är så mycket mer än bara träden, vilket inte minst de hundratalet kärlväxtarter som återfinns i dessa skogar visar.

Boken Blommande skogslandskap presenterar ädellövskogsmiljöer, flora och skötselaspekter i fyra kapitel. Författaren Jörg Brunet är professor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Under trettio år har han forskat och undervisat om de sydsvenska lövskogarnas ekologi. Här sammanfattar han mycket av sin kunskap på ett lättillgängligt sätt i korta texter som kan vara av intresse för både allmänintresserade fältbotanister så väl som skogsägare som vill gynna de ädla lövträdens biologiska mångfald. Även de många fotografierna i boken är tagna av författaren själv.

Blommande skogslandskap. Jörg Brunet. Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp 2021. ISBN: 978-91-576-9548-2. 100 sidor. Kan köpas från författaren för 150 kronor inkl. frakt, skicka en epost till Jörg Brunet.

Det första kapitlet avhandlar de olika livsmiljöer som finns bland det som kallas ädellövskog. Här återfinns ek-hassellundar, men också mindre omskrivna habitat som klibbalskog av översilningstyp och ädellövrik hagmark. Texterna är korta och listar flera kärlväxtarter som ofta påträffas i miljön.

Kapitel två går igenom 123 kärlväxtarter och beskriver deras livsmiljö och art-skiljande karaktärer. Varje art presenteras även med svenskt och latinskt namn, växtens höjd och blomningstid tillsammans med minst en rejält tilltagen bild för varje art som ofta visar på någon artskiljande karaktär.

I de två sista kapitlen går författaren igenom hur skötsel och skogsbruk kan anpassas för att gynna en artrik flora i ädellövskogen. Här påpekas att gallring och luckhuggningar kan gynna artrikedomen i den här typen av skogar om de görs på rätt sätt. Ett varnande finger höjs mot tunga maskiner och allt för mycket vildsvinsbök och dovhjortsbete. Slutligen blickar boken framåt och ger tips på hur skogsägare kan gynna lundväxter i anlagda eller restaurerade ädellövskogar.

Texterna i boken är lättlästa, enkla men ibland väl korta. Boken skulle fungera bra som utgångspunkt för en kvällskurs i ädellövskogens flora. Jag hade själv önskat mig kortare radbredd för att göra läsningen lättare av de välskrivna texterna.