Floraväktarna

Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som på ideell bas är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter.

Floraväkteriet innebär att kända växtplatser för hotade arter besöks regelbundet. Vid varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot växtplatsen eller växten. Vid floraväkteriet följs en standardiserad metodik. Det gör att resultaten från olika år och olika delar av landet kan jämföras. Resultatet rapporteras i Artportalen och kan sedan användas för utvärdering och analyser.

Genom regelbundna rapporter om arternas numerär är det möjligt att följa deras utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Det kan vara åtgärder på en specifik lokal eller mer generella åtgärder. 

Kunskapen om arternas tillstånd används på många olika sätt i naturvårdsarbetet. Sammanställningar av Floraväktarnas uppgifter är viktiga underlag för bedömningen av vilka kärlväxter som ska vara rödlistade i Sverige, för att följa utvecklingen i vår natur inom miljöövervakningen, för att bedöma om vi närmar oss och kan uppnå miljömål och för internationell rapportering om miljötillståndet i Sverige.

I Sverige är man idag beroende av ideella krafter för att samla in den här kunskapen. Det är här floraväktarna kommer in.

Idag är vi drygt 700 floraväktare. En del är flitiga och floraväktar nästan varje ledig stund under sommarmånaderna. Andra besöker årligen någon eller några växtlokaler i närheten av där de bor. Varje litet bidrag är viktigt.

Bli floraväktare!

Att kartlägga förekomsten av hotade växter är en viktig del i arbetet för att bevara vår biologiska mångfald. Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara våra blomsterrika miljöer och dess arter.

Är du nyfiken och vill hjälpa till? Ta då kontakt med floraväktarsamordnaren i det geografiska område där du bor. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på den här sidan. 

Varje år ordnas ett eller ett par floraväktarläger någonstans i landet. Under några dagar fokuserar vi då på en art eller ett område och floraväktar från morgon till kväll. Att delta i sådana kan vara ett bra sätt att lära sig hur floraväkteriet går till. Det ordnas också gemensamma inventeringsinsatser på lokal nivå runt om i landet.

Kontaktuppgifter floraväktarsamordnare med mail-adresser till landets alla floraväktarsamordnare.

För dig som är floraväktare

Här hittar du en handledning till floraväkteriet, en lista på vilka arter som ska floraväktas och en del andra stöddokument.Dokument

FloraväktarappenHandledning för floraväktareArtportalen för floraväktare
Enheter i floraväkteriet

Lägre taxa än artFloraväktarsamordnare - kontaktuppgifter
Arter i Floraväkteri - ExcellFloraväktarna - Årsrapport 2022WWFs utmärkelse Årets miljöhjälte 2020