Floraväktarna

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter, i första hand kärlväxter. Kunskapen om arternas tillstånd används i naturvårds- och floravårdsarbetet i samhället. Sammanställningar av Floraväktarnas uppgifter är viktiga underlag för bedömningen av vilka kärlväxter som ska vara rödlistade i Sverige, för att följa utvecklingen i vår natur inom miljöövervakningen, för att bedöma om vi närmar oss och kan uppnå miljömål och för internationell rapportering om miljötillståndet i Sverige.
Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av Floraväkteriet på nationell nivå. De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen ute i länen.

Vad övervakar vi?
Merparten av de kärlväxter som klassificerats som hotade i Sveriges rödlista övervakas regelbundet av Floraväktarna, liksom även en del arter som betecknats som nära hotade. Här finns vackra, välkända arter som alla intresserade klarar av men också några mera svåridentifierade arter för dem med några års erfarenhet.
För att följa fjällarternas utveckling är Floraväkteriet beroende av hjälp från fjällvandrare. Är du växtintresserad och ska besöka fjällen, hör av dig i god tid så kanske vi kan lämna förslag på arter som du kan eftersöka.

Vad gör en Floraväktare?
Floraväktaren följer sina arters utveckling på en eller flera lokaler från år till år genom återkommande besök. Vid en lämplig tidpunkt, t.ex. när arten blommar, besöker du lokalen för att räkna hur många exemplar det finns, noterar om det finns något hot mot växtplatsen eller växten (uttorkning, igenväxning eller något annat som kan förändra växtplatsen) och letar eventuellt efter fler lokaler i närheten. Hur ofta man bör räkna en viss art på en lokal varierar, från årligen till vart femte år.
Genom regelbundna rapporter om arternas numerär är det möjligt att följa arternas utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Floraväktaren rapporterar sitt resultat i Artportalen där alla data lagras och blir tillgängliga så att utvärdering och analyser kan göras samt att länsstyrelser och andra myndigheter enkelt får kännedom om situationen.

Bli Floraväktare!
Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara våra blomsterrika miljöer och dess arter. Att kartlägga förekomsten av hotade växter är en viktig del i arbetet för att bevara vår biologiska mångfald. Visst vill du delta? Du och din medverkan är viktig för vår flora. Våra hotade växter behöver all den hjälp som landets Floraväktare kan ge!

Vill du veta mer om Floraväktarna?
Kontakta: Margareta Edqvist
E-post: margareta.edqvist@svenskbotanik.se