Författarinstruktioner för SBT

Bidrag till SBT mottages med tacksamhet. Vi tar emot artiklar om botaniskt intressanta lokaler i Sverige, artiklar om utförda naturvårdsprojekt, beskrivningar av ovanliga naturtyper i Sverige, populär­vetenskapliga artiklar, idéhistoriska artiklar, artfynd inom hela botanikens spektrum, vetenskapliga artiklar med speciell relevans för Norden, rese­reportage från norden, debattinlägg, nyhetsnotiser. Skicka hellre in ett manus för mycket än ett för lite! Längden på bidragen kan variera från korta notiser på några rader till långa artiklar. Det kan dock vara lättare att få in ett kortare bidrag. Innan ett manuskript kan antas läses det normalt av en eller två fackgranskare som utses av redaktionen.

Texten bör vara skriven så att även en oinvigd men intresserad läsare kan hänga med. Texten kommer att bearbetas i samarbete med redaktionen. Formatera eller markera särskilda stilsorter som fet, kursiv och kapitäler. Avstava inga ord. Förkortningar används inte i löpande text men kan användas i tabeller. Manuskriptet skickas helst till redaktionen som fil bifogad i ett e-postmeddelande eller på CD/DVD. 

Publicerade artiklar kommer att göras tillgängliga även på internet.

Sammanfattning på engelska. Artiklar av vetenskaplig karaktär avslutas med en engelskspråkig sammanfattning på högst 150 ord. Tabeller och figurer kan med fördel förses med figurtext även på engelska. Redaktionen hjälper till med översättning.

Namnskicket i SBT följer i de flesta fall en särskild standard (se Namnskicket i SBT). Första gången en växt nämns används både svenskt och vetenskapligt namn, senare normalt bara det svenska.

Första gången en växt nämns används både svenskt och vetenskapligt namn, senare normalt bara det svenska.

Referenser i texten skrivs som författare och publiceringsår: ”Kardell & Eriksson 1987”. Om författarna är fler än två förkortar man till: ”Boman m.fl. 1998″.

Citerad litteratur
Under denna rubrik listas alla referenser som finns nämnda i texten (och endast dessa). Följ följande exempel:

Bok:
Gärdenfors, U. (red.) 2005: Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Avsnitt:
Segerström, U. 1995: Pollenanalys, odling och svedjebruk. Hos: Larsson, B. (red.), Svedjebruk och röjningsbränning i Norden. Nordiska museet, Stockholm, sid. 37-50.

Uppsats i tidskrift:
Arvidsson, L. & Hultengren, S. 2005: Atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 99: 226–232.

Faktaruta
Fackuttryck eller annan bakgrundsinformation som inte är allmänt känd kan gärna förklaras i en faktaruta.

Illustrationer
Original till teckningar bör utföras i ungefär dubbel skala. Digitala fotografier bör ha upplösningen 300 dpi i den storlek de är tänkta att publiceras. Diabilder är att föredra framför papperskopior. Publicerade fotografier kan komma att åter­användas i tidskriften eller på SBF:s webbplats.

Författarpresentation
En kort presentation (några rader) och foto av författaren, adress och ev. e-postadress bifogas manuset.

Korrektur skickas normalt ut som pdf-fil innan tryckningen. Författaren ska gå igenom det noggrant och snarast meddela eventuella ändringar.

Särtryck görs normalt inte. För varje uppsats erhåller författarna gemensamt upp till tio häften och en pdf-fil med uppsatsen. Från filen kan färgutskrifter göras. Författare som ändå önskar särtryck kontaktar redaktionen i god tid innan tryckningen för prisuppgift.