Skip to main content

Författarinstruktioner för
Vilda Växter

Om du vill skriva i Vilda Växter eller bidra med bilder till tidskriften så är det varmt välkommet! Antingen du vill bidra med en enskild artikel eller kan tänka dig att skriva på en mer regelbunden basis. Alla bidrag är välkomna. Ta gärna kontakt med redaktören och berätta om dina planer.

Tidskriftens syfte och målgrupp

Tidskriftens syfte är att sprida kunskap om och öka intresset för svensk botanik. Det gör vi genom att presentera kunskap om botanik på ett lättillgängligt sätt. Vår ambition är att tidskriften ska vara lärande och väcka nyfikenhet.

Tidskriften publicerar notiser, artiklar och reportage om vilda växter och botanik. Det kan vara artiklar om enskilda arter eller släkten, hur man artbestämmer, hur växterna fungerar, spännande växtmiljöer, fina fynd, ekologi, biologisk mångfald, naturvård, boktips och annat som på något sätt relaterar till botanik. Tidskriftens fokus ligger på kärlväxter men även mossor, lavar, svampar och alger får plats. Det geografiska fokuset är i första hand Sverige och våra grannländer.

Vilda Växter är en av Svenska Botaniska Föreningens två medlemstidskrifter.

Tidskriften publiceras både i tryckt form och digitalt på internet.

Att tänka på som författare

Som författare bör du hela tiden ha läsaren i åtanke. Bygg upp din text så att läsaren blir nyfiken och försök att uttrycka dig på ett sätt så att man kan förstå och ha behållning av texten även om man inte har någon djupare kunskap inom botanik sedan tidigare. Använd ett enkelt språk och om du använder facktermer förklara vad de betyder.

Du bestämmer själv längden på dina texter. Det viktiga är att du har fokus på vad du vill förmedla och ger så mycket bakgrundsinfo som behövs för att läsarna ska kunna följa med och få behållning.

Redaktören hjälper sedan till att redigera materialet till en för tidskriften lämplig form så låt dig inte hämmas av rädsla för att du inte kan skriva tillräckligt bra.

Foton och illustrationer är en viktig del av Vilda Växter. Bilderna hjälper till att väcka läsarens nyfikenhet. Du kan som författare själv bidra med foton och illustrationer. Original till teckningar bör då utföras i ungefär dubbel skala. Digitala fotografier bör ha upplösningen 300 dpi i den storlek de är tänkta att publiceras. Vid layoutarbetet underlättar det om bilderna inte är beskurna. Du bör vara medveten om att publicerade fotografier kan komma att åter­användas i senare nummer av tidskriften eller på föreningens hemsida.

Om du inte själv har bilder så hjälper redaktören till att hitta lämpliga sådana till artikeln.

När texten har bearbetats och layoutats så får du som författare en korrekturversion som du ska granska och ha synpunkter på. För mig som redaktör är det viktigt att du som författare blir nöjd med slutprodukten.

Tidskriften utkommer med fyra nummer varje år. Det går bra att bidra med material när som helst under året. Om du har material som bör publiceras i ett specifikt nummer, för att det är knutet till en viss årstid eller är lämpligt att presentera i anslutning till viss aktuell händelse så bör du ta kontakt med redaktören i god tid och komma överens om detta. Redaktören har en ungefärlig plan för innehåller i de kommande numren. Det är upp till redaktören att pussla ihop varje nummer så att det blir en bra blandning.

Det är redaktören som i samråd med ansvarig utgivare avgör vilket material som platsar i tidskriften.

För artnamn så följs namnskicket i Dyntaxa, både när det gäller vetenskapliga namn och svenska namn.

När materialet har gått i tryck

Som författare kan du om du vill få några exemplar av tidskriften. Du kan också få en pdf-fil med den färdiga artikeln när den har gått i tryck. Tala om för redaktören vad du vill ha för material.

Sofia Lund, redaktör för Vilda Växtersofia.lund@svenskbotanik.se