Floraväktarläger i Ulricehamn 2021

Sammanfattning av sommarens floraväktarläger i Ulricehamn

Det första av årets två floraväktarläger hölls i Ulricehamn 9–13 juni. Vi var nio deltagare. Enstaka dagar fick vi förstärkning av lokala botaniker så totalt var vi tretton inventerare. Flera deltagare var vana floraväktare medan andra lärdes upp. Under dagarna åkte vi ut två och två åt olika håll och inventerade. På kvällarna summerade vi dagen, diskuterade svårigheter och planerade för nästa dag.


Vi bodde på vandrarhem vid Årås kvarn, en rofylld plats ute på landet där man varsamt hade renoverat en bruksmiljö med kvarn och andra äldre byggnader. Här kunde vi bada i bäcken, promenera i fina miljöer och fick fantastisk frukostbuffé serverad i kvarnen.


Fokusarter under lägret var trollsmultron och smalbladig lungört. Länsstyrelsen gjorde en egen inventering av smalbladig lungört så vi kom överens om att de skulle inventera i skyddade områden och vi tog lokalerna som inte har något skydd. Länsstyrelsen hade även som önskemål att vi skulle inventera källblekvide så det gjorde vi. Vi rörde oss i Ulricehamns och Tidaholms kommuner och passade på att floraväkta allt som det var bra inventeringstid för i mitten av juni. En grupp gjorde även en avstickare in i Falköpings kommun en dag. Nedan ges en artvis sammanställning av våra besök. Totalt besöktes ungefär 250 lokaler. Vi var noggranna med att ta ordentliga koordinater och kunde på så sätt justera och precisera många floraväktarlokaler. Med detta nya data har också många äldre fynd i området kunnat valideras.


Trollsmultron VU
Den fina blomningen av trollsmultron var nog den stora behållningen från lägret. Arten växer i torrbackar som ofta är lätt tillgängliga och eftersom den blommade så fint var de lätta att hitta och räkna. Vi hittade även en del nya lokaler för arten. Arten noterades på 80 lokaler. På 22 lokaler kunde arten inte återfinnas. Totalt räknade vi närmare 7000 plantor!


Smalbladig lungört EN
Smalbladig lungört eftersöktes på 34 lokaler och återfanns på nio av dem. Smalbladig lungört är lättare att hitta tidigare på våren när den blommar, nu var den överblommad och det var bladrosetter vi fick eftersöka. På en del av de platser där vi inte återfann arten kan den nog finnas kvar med enstaka plantor. Men på flertalet lokaler var miljön inte längre lämplig. Hårt bete, igenväxning och näringstillförsel hade förändrat miljön på flera av platserna.


Källblekvide VU
Källblekvide eftersöktes på 16 lokaler. Tyvärr var utdelningen dålig. Flertalet lokaler hade förändrats påtagligt, genom igenväxning och näringstillförsel. Vi återfann arten endast på tre av lokalerna.

Blågrönt mannagräs VU
Blågrönt mannagräs eftersöktes på 18 lokaler och återfanns på sex av dem. Det visade sig att vi var lite för tidigt ute på säsongen så resultatet är nog inte helt rättvisande. Arten bör floraväktas igen lite senare på säsongen.


Källgräs VU
Källgräs eftersöktes på tre lokaler och kunde inte återfinnas på någon av dem. Vi kan dock ha varit ute lite för tidigt för att hitta källgräs så de bör eftersökas igen lite senare på säsongen.


Lungrot VU
Lungrot eftersöktes på fem lokaler. Flera av dem var gamla uppgifter men trots det återfann vi arten på fyra lokaler, en av dem med rik förekomst där 400 plantor räknades. Efter årets och förra årets inventeringsläger kan vi konstatera att detta är en art som det är väl värt att eftersöka även på äldre lokaler som kanske inte har besökts på ett par decennier. Även om markanvändningen och platsen har förändrats så finns arten ofta kvar någonstans i närheten.


Guckusko annex-art
Guckusko eftersöktes på fem gamla lokaler där arten inte hade setts på länge. Vi kunde trots idogt letande inte återfinna den på någon av platserna. För att faktiskt få se arten åkte en grupp till en säkrare lokal där arten var i full blom och kunde där räkna till 1770 stjälkar. Vilken upplevelse!


Mellanlummer VU
Mellanlummer eftersöktes på elva lokaler och återfanns på fem av dem. Skogsbruksåtgärder låg bakom en del av de utgångna lokalerna då vi såg exempel på både avverkning, markberedning, planterad ungskog och gallrad skog med mycket röjningsris på marken. På andra platser var det igenväxning med framför allt blåbärsris som gjorde att det inte längre fanns lämplig miljö för lummern.


Cypresslummer VU
Cypresslummer eftersöktes på fem lokaler och återfanns på två av dem. Även här var det skogsbruksåtgärder och igenväxning som resulterat i att arten försvunnit.


Ryl EN
Ryl eftersöktes på tre lokaler och kunde inte återfinnas på någon av dem.


Knärot VU
Knärot eftersöktes på 17 lokaler och återfanns på fem av dem. På flera av de tidigare lokalerna hade skog avverkats och arten har inga förutsättningar att leva kvar. På en del lokaler kan arten nog mycket väl finnas kvar även om vi inte lyckades hitta den. Det är ju en ganska diskret art att leta efter.

Sanddådra VU
Sanddådra eftersökte vi på två lokaler. Vi misstänkte att arten hade gått ut då miljön förändrats avsevärt sedan arten senast sågs och så var också fallet.


Hartmanstarr VU
Hartmanstarr eftersöktes på en lokal och där kunde ca 100 strån räknas.


Strandviol VU
Strandviol eftersöktes på en lokal, Tingvallakärret i Dalum. Det är en för arten lite avvikande växtplats som utgörs av ett kärr. Arten växer ju annars främst vid sjöstränder. Uppskattningsvis 1000 plantor blommade fint på platsen.
Övriga fynd som gjordes när vi ändå var i farten


Drakblomma (EN) hade vi inte planerat att floraväkta då den blommar först i slutet av juni. På en lokal råkade vi dock på den i fin blom och passade då på att räkna. Inte heller trubbdaggkåpa hade vi planerat att floraväkta då vi inte kände att vi hade tillräcklig erfarenhet av arten. En eftermiddag fick vi dock besök av Anders Bertilsson som får sägas vara expert på daggkåpor. Tillsammans med honom eftersökte vi arten på två lokaler utan att hitta den. I stället hittade vi en ny lokal för arten i en vägkant.


Slåttergubbe (VU) och backsippa (VU) räknade vi där vi råkade hitta dem. Backsippa hittade vi på tio lokaler och slåttergubbe på nio lokaler.


Ett roligt fynd som gjordes var strimgröe. Marie Rönnbäck och Hanna Bragberg tog med sig ett gräs de inte förstod vad det var och på kvällen satt vi alla och kliade oss i huvudet och försökte reda ut vad det kunde vara. Efter att ha bläddrat igenom alla medhavda floror landade vi på att det nog var strimgröe och några dagar senare kunde det verifieras av Erik Ljungstrand vid herbariet i Göteborg.

Floraväktarlägret i Västergötland, där inventerades bland annat trollsmultron. Fotograf: Hanna Bragberg
Även smalbladig lungört inventerades. Fotograf: Hanna Bragberg


Tack!
Stort tack till er som deltog, som kämpade er igenom långa inventeringsdagar i trassliga snår och stark sol! Tack till erfarna floraväktare som lärde upp nybörjare. Och tack för att ni bidrog till fin gemenskap.


Sofia Lund, Nationell samordnare för Floraväkteriet, 2021-08-31