SBT häfte nr 5 /2019

261 Innehåll

263 Reflexion: Gräsmarkernas framtid [Stefan Grundström]

264 Åke Widgren: Bengt Bergs näckrosor på Eriksberg
Bengt Berg’s water lilies in Lake Färsksjön, SE Sweden
De röda näckrosorna i Färsksjön i Blekinge har länge väckt uppmärksamhet. Vad har de för historia och vilka arter är det egentligen som finns i sjön? Åke Widgren har lånat en båt och tittat närmare på de vackra näckrosorna.

270 Erik Ljungstrand: Spädklöver äntligen påvisad i Sverige
Trifolium micranthum found in Sweden
Spädklöver har för första gången påträffats i Sverige. Under en exkursion till Skanörs Ljung i sydvästligaste Skåne upptäckte Erik Ljungstrand denna mycket småvuxna, gulblommiga klöver. Den växte tillsammans med trådklöver, vilken spädklövern mycket liknar vid ett ytligt betraktande. Högst sannolikt har spädklövern tidigare förbisetts bland all trådklöver på denna sedan lång tid tillbaka synnerligen välbesökta växtlokal.

276 Leif Andersson, Karl-Olof Bergman, Claes Hellsten & Heidi Paltto Andersen: Landskapsekologisk brist- och funktionalitetsanalys (BRIFUNK) – levande landskap från teori till praktik
Landscape ecological gap and functionality analysis (BRIFUNK)
Leif Andersson och hans kollegor har utarbetat en metod för att kunna fastställa konkreta mål för hur krävande arter ska kunna överleva i sin miljö. Metoden är utarbetad för Östra Vätterbranterna men kan tillämpas över hela Sverige.

294 Bengt Jonsell: Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 3. Alliaria, Armoracia, Berteroa, Capsella, Conringia, Hirschfeldia, Myagrum och Rapistrum
Flora Nordica: Alliaria, Armoracia, Berteroa, Capsella, Conringia, Hirschfeldia, Myagrum and Rapistrum
Bengt Jonsell fortsätter här med den tredje delen av sin presentation av de nordiska arterna i de korsblommigas familj. Det rör sig denna gång huvudsakligen om kulturspridda arter.

311 Torbjörn Tyler: Sveriges glattfibblor, Hieracium sect. Pulmonarioidea
The Swedish Hieracium sect. Pulmonarioidea
Ingen har sett några glattfibblor sedan 1922. Kanske kan Torbjörn Tylers genomgång leda till att någon av dem kan hittas igen.

324 Böcker: Storverk om norska Salix [Thomas Karlsson]
En nyutkommen monografi över släktet Salix i Norge har mycket att tillföra svensk botanik, menar Thomas Karlsson. Ladda ner boken, läs in lämpliga avsnitt, och gack sedan och finn några hos oss okända eller förbisedda viden! Glöm bara inte att samla belägg – Salix är fortfarande ett svårt släkte!

332 Replik: Naturvetenskap och naturfilosofi i ekologins historia [Keith Wijkander]

333 Evastina Blomgren: Botanikdagarna i Härjedalen
Evastina Blomgren var en av nästan hundra blomälskare som följde med på årets botanikdagar.

339 Föreningsnytt: Guldluppen 2019

340 Föreningsnytt: Årets växter 2018 – en trio gullpudror [Ulla-Britt Andersson]

Våra nordiska föreningar: Norsk Botanisk Forening

Framsidesbild: ParknäckrosNymphaea x marliacea
Baksidesbild: Ekorrkorn Hordeum jubatum