Skip to main content

SBF-förlaget

Blekinges flora

SBF-förlaget

Blekinges flora

Författare: Red: Lars Fröberg
Utgivningsår: 2006
ISBN: 978-91-972863-8-1

Blekinge är ett landskap som trots sin litenhet hyser en variationsrik natur. Skärgården blandas av små, kala skär och större trädbevuxna öar. Kusttrakternas mosaik av lummiga lövskogar, samt öppna ängs- och åkermarker, övergår norrut i barrskogar och slingrande åar eller små sjöar, ofta med gungflyn. Östkusten är flack med exponerade sanddyner på flera ställen och i sydväst ligger det kalkrika Listerlandet som är avgränsat mot Skåne av Ryssberget.

Blekinges växter har inventerats under perioden 1980-1993, med kompletteringar t.o.m. 2005 av ca 50 inventerare, och resultaten redovisas nu i en flora som behandlar alla vilda och förvildade blomväxter och ormbunksväxter i landskapet. Floran presenterar arterna med beskrivning av deras utbredning, miljö, samt i förekommande fall förändringar i frekvens och/eller variation i utseendet. Bokens huvudförfattare är Lars Fröberg.

Dessutom presenteras ca 750 utbredningskartor med den aktuella och den tidigare utbredningen, samt för ca 100 arter den aktuella utbredningen på detaljkartor. Det finns rikhaltiga gamla uppgifter, dels från 5 tidigare landskapsfloror, dels från Björn Holmgrens anteckningar, som innehåller fullständiga artförteckningar från över 400 lokaler i hela Blekinge. Tack vare detta material är det möjligt att se vilka arter som har ökat eller minskat i landskapet under de senaste 100 åren.

I inledningskapitlen beskrivs geologin och naturgeografin av Bertil Ringberg, klimatet av Jan O.Mattsson, vegetationens utveckling från istid till nutid av Björn Berglund med medarbetare, samt naturvård och floravård i landskapet av Åke Widgren. Ett kapitel om vegetationstyperna tar upp både naturliga och starkt människopåverkade miljöer. Vidare beskrivs sentida förändringar i floran, utbredningstyper, samt den tidigare utforskningen av floran. Ett kapitel presenterar ca 60 intressanta utflyktsmål, med uppgifter på vegetation, arter och annat intressant för varje område. Boken är rikt illustrerad, med färgfoton på både växter och naturtyper.

Omslag av Bo Mossberg. Blekinges Flora kom ut vintern 2006. Boken innehåller ca 800 sidor, med ca 250 färgbilder och 750 utbredningskartor.

SBF-förlagets böcker