SBT volym 103 (2009)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Ordföranden har ordet: Gott slut och gott nytt! 
2 Välkomna till Botanikdagarnai Jämtland! 
3 Anna Knöppel: Risfibbla – nyart för Sverige (Chondrillajuncea – new for Sweden) 
5 Mats Karström: Låsbräkenängeni Kåikul – effekter av återupptagen slåtter och skogsavverkning (Effects ofresumed mowing on a Botrychium-rich meadow) 
13 Tore Mattsson & Alf Oredsson: Franskt björnbär och knölbjörnbär nya för Sverige (Rubusgillotii and R. tuberculatus new for Sweden) 
24 Mikael Hedrén, Sofie Nordström & David Ståhlberg: Knisanycklarna härstammar från mossnycklar (Theallotetraploid marsh orchid at Knisa mosse, Öland, has been derived from Dactylorhizamajalis ssp. sphagnicola
35 Åke Widgren: Vårslinkeåterfunnet i Sverige (Nitella capillaris rediscovered inSweden) 
41 Göran Westerström: Råbergets naturoch flora (Botanical visits to Mt Råberget, NW Ångermanland,central Sweden) 
49 Sune Zachrisson & Örjan Nilsson: Nyupptäckt florainventering i Lillhärdal från 1819 (A recentlydiscovered flora list from 1819 from Härjedalen, NW Sweden) 
58 Örjan Nilsson: En form avskogsknipprot utan klorofyll (Chlorophyll-free form of Epipactishelleborine in E Sweden) 
59 Botanisk litteratur: Botanik – systematik, evolution, mångfald ; Tung bok om Dalarnas hotade mossor och lavar 
62 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott? 
64 Botaniskt nytt: Pris tillfloraväktare; Inventera i Pite lappmark i sommar!; Stipendier tillBotanikdagarna 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Styrelsen har ordet: De vilda blommornas dag 
66 Gräsull – Åretsväxt 2009 
67 Johanne Maad, Sebastian Sundberg, Per Stolpe & Lena Jonsell: Floraförändringar i Uppland under 1900-talet – enanalys från Projekt Upplands flora (Floristic changes during the 20th century inUppland, east central Sweden).  (Appendix 1 med samtliga arter.)
105 Anders Nissling & Jan Edelsjö: Nordlåsbräken i Stockholms skärgård (Botrychiumboreale in the Stockholm archipelago, eastern Sweden) 
113 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 1. Kamjordstjärna ochkantjordstjärna (Swedish earthstars (Geastraceae) 1) 
116 Botanisk litteratur: Nationalnyckelns andra mossvolym ; Karplantefloraen i Engerdal ; Ålands flora ; Blomboken ; Brittisk handbok över europeiska lånkar 
124 Till minne av: Stig Högström,Bengt M.P. Larsson 
125 Upprop: Inventerakattfotens färger! 
126 Föreningsnytt: Föreningskonferensen2009 ; Fjällblommor i Abisko ; Ny hedersmedlem ; Inventera i Västerbottens län! ; Guldluppen 2009 ; Lär dig dunörter i sommar! 


Häfte 3/4 – PDF

Häfte 3-4
129 Ordföranden har ordet: Använd Artportalen! 
130 Barbro Beck-Friis: Blomsterdrottningen 
133 Per Toräng & Didrik Vanhoenacker: Majviva – ekologi och bevarandestatus (Primulafarinosa in Sweden – ecology and conservation status) 
141 Leif Kullman: Fjällensevighetsgranar – svensk naturhistoria i nytt ljus (Eternalmountain spruces – new light on Swedish forest history) 
149 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 2. Sträv jordstjärna,dvärgjordstjärna, naveljordstjärna och liten jordstjärna (Swedishearthstars (Geastraceae) 2) 
153 Sven Snogerup: Juncaceae iNorden 2. Perenna Juncus-arter med ledade blad (Perennialspecies of Juncus with terete, septate leaves (sect. Ozophyllum)in Norden) 
174 Kaj Sand-Jensen: Fascinerandeanpassningar hos växter i lobeliasjöar (Adaptations among aquatic plants in ScandinavianLobelia lakes) 
183 Aina Pihlgren: Föryngring avek och rönn i betesmarker med hjälp av buskar och konstgjorda betesskydd (Seedlingestablishment of Quercus robur and Sorbus aucuparia inshrubs and artificial grazing refuges) 
187 Roger Svensson, Aina Pihlgren & Jörgen Wissman: Gräsröjaren – bättre än sitt rykte! (The grass trimmer – better than its reputation) 
196 Tomas Burén: Tre förbiseddaoch missförstådda krypbjörnbär från sydöstra Sverige (Threeoverlooked and misinterpreted species of Rubus sect. Corylifolii fromsoutheast Sweden) 
205 Botanisk litteratur: The emerald planet 
206 Kjell Svanberg: Vit form avskogsknipprot också i Västmanland(Chlorophyll-free form of Epipactishelleborine also in Västmanland) 
207 Sune G. Lidman: Botanikromantik 
208 Botaniskt nytt: ArtDatabankensnaturvårdspris 2009; Våra kulturväxters namn; Fina fynd; Kansliet har flyttat; Rättelse 


Häfte 5 – PDF

Häfte 5
209 Styrelsen har ordet: Delaktighet 
210 Kurt-Anders Johansson: Nohlmarken – Västergötlands unika orkidéparadis (Nohlmarken – arestored orchid paradise in Västergötland, southwest Sweden) 
233 Nyttgeneralregister
234 Per Wahlén: Natar i Halland (Potamogeton inHalland, southwest Sweden) 
239 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 3. Fältjordstjärna,stäppjordstjärna, rulljordstjärna och blomjordstjärna (Swedishearthstars (Geastraceae) 3.) 
243 Kerstin & Lennart Segerbäck: Europas största bestånd av vresbok (Dwarf beech Fagus sylvatica f. tortuosa inSkåne, south Sweden) 
249 Lennart Sundh: Bränning somhävdmetod – 50 års bränning av en åkerholme på Falbygden (Burning as ameans of preserving grassland flora) 
253 Per Wahlén: Styv kvickrot ×kvickrot återfunnen i Halland (Elytrigia atherica × repens foundin Halland, southwest Sweden) 
255 Bokrea
256 Karin Bojs: Liar formarEuropas största blomsterängar. Botaniker gör tidsresa till Rumäniens ängar 
259 Brita Svensson: Botanikdagarnai Jämtland 
263 Selma Nidung: Ståndarvånda 
264 Botanisk litteratur: Nyckel till växter som inte blommar 
266 Botanisk litteratur: En liten bok om jordrökar 
266 Botaniskt nytt: Fina fynd 
268 Ulla-Britt Andersson: Skånska dunörter 
269 Föreningsnytt: Tack för devilda blommornas dag! 
271 Konferens omhotad biologisk mångfald i odlingslandskapet 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Det lider mot jul 
274 Gösta Olsson: Leka med växter (Playing withplants) 
279 Ulf Ryde: Krypbjörnbär iHalland (Rubus sect. Corylifolii inthe province of Halland, SW Sweden) 
301 Tomas Burén: Allandersbjörnbär – ett nygammalt krypbjörnbär (Rubus allanderi – a recently validatedname for a Swedish bramble) 
307 Alf Oredsson: Nyttigabjörnbär (Useful blackberries) 
308 Roland Lyhagen: Saltelm – en nykulturväxt i Sverige (Tall wheatgrass – a new cultivated crop in Sweden) 
311 Stefan Grundström: Klådris iIndalsälvens delta (Myricaria germanica in the delta ofthe Indalsälven, central Sweden) 
317 Ulla-Britt Andersson: Jordstjärnor i Sverige 4. Fransig jordstjärna,säckjordstjärna, mörk jordstjärna, rödbrun jordstjärna och kragjordstjärna (Swedishearthstars (Geastraceae) 4) 
322 Gus Lindeman: Rosmos 
323 Kurt-Anders Johansson: Resan till Rumänien  (Enförteckning över kärlväxter som noterades under resan finns här! En insektslista finns här!)
330 Debatt: Artrika betes-och slåttermarker ger mat med mervärde! 
331 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker 
332 Styrelsen informerar: Nationalpark eller kalkbrott 
333 Föreningsnytt: Föreningskonferens6–7 mars; Kallelse till SBF:s årsmöte 6 mars; Vem ska få Guldluppen 2010? 
334 Resa tillBornholm 
335 Innehåll volym103