SBT volym 105 (2011)

Häfte 1 – PDF

Häfte 1
1 Styrelsen har ordet: Botaniskåterväxt 
Välkomna tillBotanikdagarna i sydvästra Uppland! 
4 Svante Hultengren, Andreas Malmqvist & Lars Arvidsson: Mörk örlav och praktsköldlav – två för Sverige nyaoceaniska bladlavar (Hypotrachynaafrorevoluta and Parmotrema chinense – two oceanic,foliose lichens new to Sweden found in Sweden – at last) 
9 Åke Widgren: Sjötåtel iSverige (Deschampsia setacea in Sweden) 
14 Bengt Jonsell: Endemism blandsvenska kärlväxter (Endemism in the Swedish vascular flora) 
27 Matti W. Leino: Återupptäckt aven historisk havresamling(Rediscovery ofa historical oat seed collection) 
31 Birgitta Herloff: Tillägg tillVästergötlands flora (Additions to the flora of Västergötland, SWSweden) 
48 Lennart Sundh: Flikståndsfunnen på ny lokal (New locality for Senecio erucifolius inSkåne, southernmost Sweden) 
49 Göran Mattiasson & Alf Porenius: Klotullört – på frammarsch i Sverige (Filagovulgaris on the increase in Sweden) 
54 ’n Guds Lieman: Filago 
55 Maj Thulin: Jordstjärnekursenpå Öland 
58 Margareta Edqvist & Claes Kannesten: Hur står det till med kantlöken? (Present statusof Allium senescens in Sweden) 
61 Ulla-Britt Andersson: Ängsskära och gräsull – rapport om Årets växt 2008och 2009 
64 Föreningsnytt: Inventera vitafläckar i Lappland; Inventeringsläger i Pite lappmark; Kurs för floraväktare 


Häfte 2 – PDF

Häfte 2
65 Ordföranden har ordet: Kryssa växter 
66 Ulla-Britt Andersson: Årets växt 2011 – knärot 
67 Joakim Hemberg: Skyddsvärdalavar i Blekinge – nyupptäckta naturvärden i nationell toppklass (Newlichenological findings in Blekinge, southeast Sweden) 
86 Anette Persson & Johanna Ragnarsson: Restaurering och återupptagen hävd kan rädda deskånska rikkärren (Protecting and restoring rich fens in Skåne,southernmost Sweden) 
94 Liselott Evasdotter: Rikkärrsrestaurering med grävmaskin – kan man grävasig till biologisk mångfald? (Successful restoration of a rich fen) 
99 Thomas Karlsson: Schersminer,hortensior och deutzior (The family Hydrangeaceae in Norden) 
116 d’n San Miguel: Erophilia 
117 Botanisk litteratur: Tre nya provinsfloror 
126 Styrelsen informerar: Hotet mot röllikesnyltroten är borta 
126 Föreningsnytt: Seminarium omblommande vägkanter 
127 Föreningsnytt: Föreningskonferensen2011; Guldluppen 2011 
128 Barbro Beck-Friis: Ny aloeupptäckt i Uppsala 
128 Föreningsnytt: Floraväktarkursoch floraväkteri i Jämtland 


Häfte 3 – PDF

Häfte 3 – PDF
129 Ordföranden har ordet: Den blomstertid nu kommer 
130 David Reuterskiöld: Ny lokal för knölnate i Skåne (New locality for the endangered Potamogetontrichoides in Skåne, southernmost Sweden) 
131 Mora Aronsson: På jakt efteröstliga arter i Norrbotten (Present Swedish status of some rare plants with aneasterly distribution) 
138 Ingvar Svensson: Gul godinggläder gamling (New findof Lycopodiella inundata in Skåne, southernmost Sweden) 
139 Jan Kuylenstierna: Västkustros iHalland och Västergötland(Present statusof Rosa elliptica ssp. inodora in Halland andVästergötland, SW Sweden) 
146 Eva Jansson. & Karin Persson: Sveriges narcisser inventerade i två upprop (Historical narcissi in Sweden) 
155 Gustav Granath, Daniel Udd & Francesco Spada: Kretas växter har en gammal historia (Plant ecological observations from Crete) 
163 Örjan Fritz: Lunglav minskaroch bokfjädermossa ökar i Hallands bokskogar (Lobaria pulmonaria decreases and Neckerapumila increases in hotspot beech forests in Halland, SW Sweden) 
177 Föreningsnytt: Inventeringslägeri Lycksele lappmark 
178 Sigmund Alén: förförelserörelse 
179 Kurt-Anders Johansson: Resan till Bornholm 
188 Botanisk litteratur: Se blomman! 
189 Anders Bohlin: Högbergsflora 
191 Föreningsnytt: Konferens ihöst: Hotad biologisk mångfald i skog 
192 Rättelse 
192 Föreningsnytt: Vi söker någonsom kan sköta kansliet 


Häfte 4/5 – PDF

Häfte 4%
193 Ordföranden har ordet: Vilken sommar vi haft! 
194 Erik Ljungstrand: Glansbräken iSverige (Aspleniumadiantum-nigrum in Sweden) 


Häfte 6 – PDF

Häfte 6
273 Ordföranden har ordet: Vägen framåt 
274 Sven Snogerup: Juncaceae iNorden 4. Perenna arter med förblad. Sektionerna Juncotypus och Steirochloa (Nordic speciesof Juncus sectt. Juncotypus and Steirochloa
299 Ingemar Jonasson: Ängslostan ochdess nuvarande status i Sverige (Present status of Bromus racemosus inSweden) 
306 Ana Gram m.fl.: Apologia 
306 Botanisk litteratur: Ny volym av Nordic Lichen Flora 
307 Olle Molander: Västkustros iBohuslän (Present status of Rosa elliptica ssp. inodora inBohuslän, SW Sweden) 
312 Botanisk litteratur: Danmarks tågväxter 
313 Botanisk litteratur: Margaretas nya böcker 
314 Efterlysning: Har du bilderpå sällsynta fjällväxter? 
315 Stefan Ekman: Bestämningslitteraturtill svenska lavar 
321 Anders Bertilsson: Lyckosamfibblejakt (New find of Hieracium haboënse inNässjö, southern Sweden) 
323 Brita Svensson: Botanikdagarnai Uppland 
327 Barbro Risberg: Orkidéresantill Rhodos 
333 Föreningsnytt: Fjällbotanikkursi Padjelanta; Floraväktarläger i Hälsingland; Kallelse till SBF:s årsmöte;Föreningskonferens 3–4 mars; Brev från kansliet; Resa till södra Finland 
335 Innehåll volym105