SBT volym 113 (2019)

Häfte 1
Innehåll
3 Reflexion: I Sterners fotspår mot en ny flora [Ulla-Britt Andersson]
4 Thomas Karlsson & Magdalena Agestam: Nytt om nordiska kärlväxter 2015–2018 Novelties in the vascular plant flora of Norden during 2015–2018
46 Lars Hedenäs: Gömd och oftast glömd biodiversitet – en inblick i det som döljer sig under artnivån Hidden and often forgotten biodiversity – insights into what happens below the species level 
32 Ingvar Backéus: Om São Tomé, begonior och öar i havet On São Tomé, begonias and island gigantism
62 Stefan Grundström: Strövtåg på Java Impressions from Java 
80 Böcker: Fantastisk bok om vitmossor (Laine, J. m.fl.: Sphagnum mosses. The stars of European mires) [Lars Ericson]
82 Föreningsnytt: Inventeringsläger för Dalarnas flora i trakten av Fredriksberg 14 –20 juli; Projekt SBF:s växtatlas: Inventering av vita fläckar i Lule lappmarks skogsbygd 22–27 juli; Nordisk botanisk resa till Åland; Stipendier till Botanikdagarna
83 Föreningsnytt: Årets växt 2019: En trio tätörter [Ulla-Britt Andersson]
84 Föreningsnytt: Välkomna till Botanikdagarna i Härjedalen!
Botaniska föreningar: Floraväktarna 
Framsidesbild: Brunkrissla Inula conyzae 
Baksidesbild: Fjälltätört Pinguicula alpina

Häfte 2
85 Innehåll
87 Reflexion: Sveas skog [Eva Waldemarson]
88 Magnus Lidén: Vad ska växten heta? Om reglerna kring den botaniska namngivningen Botanical nomenclature – an introduction
98 Bengt Oldhammer, Kjell Hedmark & Peter Turander: Svämskogar och isdämningar längs Unnån Flooded forests and ice dams along the Unnån river, province of Dalarna, C Sweden
104 Hans Rydberg: Fläckmaskrosor i Sverige Taraxacum sect. Naevosa in Sweden
127 Barbro Risberg: Blommor i Altaj och nordvästra Mongoliet
134 Erik de Vahl, E. & Ingvar Svanberg: ”En outhärdlig löklukt” – Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna? “An unbearable smell of onions” – What kinds of onions were eaten by the peasantry in Dalecarlia during church services?
147 Föreningsnytt: Redaktör sökes till SBT
148 Böcker: Vår nordiska flora i ny upplaga [Erik Ljungstrand]
152 Föreningsnytt: Natur och kultur på SBF:s föreningskonferens [Bengt Carlsson] Våra regionala föreningar: Västerbottens Läns Botaniska Förening
Framsidesbild: Vänderotssläktingen Patrinia sibirica 
Baksidesbild: Vätteros Lathraea squamaria

Häfte 3-4
153 Innehåll
155 Reflexion: En botanist får aldrig ge upp [Mora Aronsson]
156 Sven Fransson: Utforskandet av Värmlands kärlväxtflora The history of botanical discoveries in Värmland
194 Torbjörn Tyler: Sjuttiofem år efter Nils Hylander – nytt ljus över engelska landskapsparker och deras flora i Sverige Seventy-five years after Nils Hylander – new light on the wood lawn neophytes of English landscape gardens in Sweden Lokallista PDF
219 Ingvar Backéus & Håkan Hytteborn: ”Det har vi vetat hela tiden!”
– Akademikerna och lövängen för hundra år sedan
The history of the controversy on the origin of wooded meadows
232 Örjan Fritz & Sven G. Nilsson: Röd gaffelmossa – massförekomster av en hotad habitatspecialist Riccia huebeneriana – mass occurrence of a threatened habitat specialist in the province of Småland, S Sweden
243 Annie Hammare, Brita M. Svensson & Urban Gunnarsson: Träd fortsätter att dö under lång tid efter naturvårdsbränning Prolonged effects on tree mortality after conservation burnings
250 Böcker: Storverk om norska Salix [Thomas Karlsson]
258 Böcker: Två fjällväxtfloror [Mats Nettelbladt]
260 Föreningsnytt: Nya hedersmedlemmar Våra regionala föreningar: Sälens Fjällbotaniska Vänner
Framsidesbild: Röd gaffelmossa Riccia huebeneriana
Baksidesbild: Klibbveronika Veronica triphyllos

Häfte 5
263 Reflexion: Gräsmarkernas framtid [Stefan Grundström]
264 Åke Widgren: Bengt Bergs näckrosor på Eriksberg Bengt Berg’s water lilies in Lake Färsksjön, SE Sweden
270 Erik Ljungstrand: Spädklöver äntligen påvisad i Sverige Trifolium micranthum found in Sweden
276 Leif Andersson, Karl-Olof Bergman, Claes Hellsten & Heidi Paltto Andersen: Landskapsekologisk brist- och funktionalitetsanalys (BRIFUNK) – levande landskap från teori till praktik Landscape ecological gap and functionality analysis (BRIFUNK)
294 Bengt Jonsell: Korsblommiga släkten i den nordiska floran. 3. Alliaria, Armoracia, Berteroa, Capsella, Conringia, Hirschfeldia, Myagrum och Rapistrum Flora Nordica: Alliaria, Armoracia, Berteroa, Capsella, Conringia, Hirschfeldia, Myagrum and Rapistrum
311 Torbjörn Tyler: Sveriges glattfibblor, Hieracium sect. Pulmonarioidea The Swedish Hieracium sect. Pulmonarioidea
324 Böcker: Storverk om norska Salix [Thomas Karlsson]
332 Replik: Naturvetenskap och naturfilosofi i ekologins historia [Keith Wijkander]
333 Evastina Blomgren: Botanikdagarna i Härjedalen
339 Föreningsnytt: Guldluppen 2019
340 Föreningsnytt: Årets växter 2018 – en trio gullpudror [Ulla-Britt Andersson]
Våra nordiska föreningar: Norsk Botanisk Forening
Framsidesbild: ParknäckrosNymphaea x marliacea
Baksidesbild: Ekorrkorn Hordeum jubatum