SBF häfte, nr 5 / 2018

261 Innehåll

263 Reflexion: Den långa resan [Bo Göran Johansson]

264 Håkan Pleijel & Erik Ljungstrand: Försommarjohannesört, nyckelveronika och andra sällsynta ruderatväxter på Kvibergsfältet i nordöstra Göteborg
Hypericum cerastoides and Veronica orchidea found at Gothenburg, SW Sweden
De första spontana förekomsterna i Norden av försommarjohannesört och nyckel­veronika har hittats på grusiga vägkanter nära Utby, nordöst om Göteborg. På lokalen förekommer även de sällsynta ruderatväxterna rysk nejlikrot, grå bolltistel, gulvädd och praktdaggkåpa.

269 Jan Thomas Johansson & Bengt Oxelman: Blomväxternas fylogeni – ett 25-årsjubileum med DNA
DNA-based angiosperm phylogeny 25 years
År 1993 publicerades de första översikterna baserade på DNA-sekvenser av blomväxternas eller angiospermernas släktskap. Mycket har hänt sedan dess: metoderna har förbättrats, DNA-sekvenser hos tusentals arter har analyserats och nu är man i stort sett överens om hur blomväxternas fylogenetiska träd ser ut i grova drag. Jan Thomas Johansson och Bengt Oxelman sammanfattar här vad man har kommit fram till och hur man har nått dit.

308 Böcker: Ett tjockt familjealbum [Patrik Engström]
Patrik Engström fascineras av världens 451 kärlväxtfamiljer.

309 Håkan Pleijel: Kuriska näset – växter och natur på Östersjöns längsta sandrevel
The Curonian Spit – plants and nature on the longest sandbar of the Baltic Sea
Håkan Pleijel har besökt Kuriska näset, Östersjöns längsta strandsporre. Halva näset tillhör Litauen och den andra halvan ryska Kaliningrad. Den smala reveln har en spännande flora.

316 Gabrielle Rosquist, Bente Eriksen, Helena Persson, Jakob Sandberg, Åke Svensson & Charlotte Wigermo: Bevarande av akut hotade kärlväxter
Ex situ conservation of endangered plants in South Sweden
Många kärlväxter är hotade i det skånska landskapet och flera arter riskerar att försvinna. Sedan 2015 pågår ett samarbetsprojekt mellan en myndighet, en botanisk förening och två botaniska trädgårdar för att rädda kvar de mest hotade arterna genom att odla dem på annan plats, så kallat ex situ-bevarande. Vid behov kan sedan förekomster i naturen stärkas och nya etableras, samtidigt som en genbank bevaras och kunskapen hos allmänheten ökar.

326 Lars Olof Björn: Prunus: Vackert, gott och giftigt för människor och djur
Prunus – a presentation

336 Böcker: Hagen och världen [Mats Rydén]
Kerstin Ekman läser och vandrar i landskap och litteratur med utgångspunkt i ett halvt hektar hagmark i Roslagen.

Botaniska föreningar: Svensk Lichenologisk Förening

Framsidesbild: Ormgurka Trichosanthes cucumerina
Baksidesbild: Revsvalting Baldellia repens