Välgjord flora med lång historia

”Jag kan bara ge mina bästa rekommendationer att införskaffa boken. Den är skriven på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt, och ger också värdefulla insikter i hur inventeringsarbete går till.”

TEXT: JAN Y. ANDERSSON

Recensionen är publicerad i Svensk Botanisk Tidskrift nummer 3 (2021). Klicka här för att få reda på hur du kan bli medlem i Svenska Botaniska Föreningen och få tidskriften hem till dig.


Jag är en av dem som ofta passerat södra Vätterbygden och beskådat de vackra vyerna från E4:an. Bergsbranterna har sett mycket spännande ut, men mycket mer än så har det inte blivit. Denna flora ger mig anledning att leta mig in i området och börja botanisera. 

Regionfloran Södra Vätterbygdens flora är resultatet av ett inventeringsarbete som började redan i mitten av 1960-talet, det vill säga före starten av projektet ”Smålands flora” år 1978. Bokverket har redigerats av en grupp på åtta personer med Göte Bengtsson som ordförande. Botaniska Sällskapet i Jönköping var ansvarig för floraarbetet. Floran omfattar hela Jönköpings kommun samt Habo socken.


Södra Vätterbygdens flora
Göte Bengtsson m.fl. SBF-förlaget 2021. ISBN: 978-91-979220-3-6. 445 sidor. Kan köpas från Botaniska Sällskapet i Jönköping för 320 kr eller från t.ex. Adlibris för 352 kr.

Boken är mycket välgjord, utmärkt skriven och väl korrekturläst. Det är också välförsett med kartor vilket gör det onödigt att söka efter dessa på annat håll. Foton av både biotoper och växter är av hög kvalitet.

Bokens första del omfattar en genomgång av geografi, geologi, vegetationstyper samt tidigare botaniska aktiviteter. Vad som gör området botaniskt extra intressant är att västliga och östliga, samt nordliga och sydliga arter möts i området och har skapat en spännande ”träffpunkt”. Berggrunden i en stor del av området består av sura bergarter, men undantag finns. Någon kalksten finns inte men kalkhaltig jord har överförts med inlandsisen till öster om Vättern dels från Östergötland, dels från Visingsö. I bergsbranterna här kan man finna blodnäva, brudbröd och mycket annat kalkgynnat. På Taberg finns basiska bergarter som ger annorlunda växtförhållanden. Taberg är mest känt för sin förekomst av brunbräken, men även stickelfrö och fältvädd är funna där.

Ska jag nämna något som jag som utsocknes botanist saknar är det fler besöksmål. Några inflikade sådana finns med men åtskilliga fler hade varit trevliga att ta del av.

Slutligen finns en växtförteckning som tar upp vildväxande kärlväxtarter, inklusive många kulturväxter och trädgårdsrymlingar. Inventeringen har skett i rutor på en gånger en kilometer. Det totala antalet taxa – arter, underarter och hybrider – är 1902 stycken varav 1377 har klassats som bofasta.

Jag kan bara ge mina bästa rekommendationer att införskaffa boken. Den är skriven på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt, och ger också värdefulla insikter i hur inventeringsarbete går till.