Årets växt 2004 – Skogsklocka

Foto: Dag Lindgren Wikiedia CCASA 4.0

Skogsklockan är starkt knuten till odlingslandskapet och växte förr bland annat på slåtterängar och i tmarksbeten i skogen. Vi vet att skogsklockan var vanligare förr och att den försvunnit från många platser. Hur stark tillbakagången varit och om den fortgår oförändrad är dock inte klarlagt. Ändrad bruknings tradition har drabbat arten som idag är rödlistad i kategori NT (missgynnad). Det är angeläget att få en aktuell bild av artens status och den är därför utsedd till årets inventeringsart.
ULLA-BRITT ANDERSSON

Skogsklocka Campanula cervicaria växer från Skåne norrut till Dalarna och Medelpad, den saknas på Gotland och är utgången i Halland och Ångermanland. Den är nuförtiden en typisk brynväxt som ofta påträffas
i vägkanter, kraftledningsgator, åkerdiken och längs traktor- eller skogsvägar. Skogsklockan kan även idag påträffas i betesmarker och i mer
naturliga miljöer som bergsbranter och åkanter. Arten är ljusälskande och föredrar basisk jord, men är inte kalkkrävande. Växtplatsen är ofta
frisk och mullrik.

Skogsklocka är tvåårig och bildar första året en bladrosett för att nästa år blomma med ljusblå blommor. Den ogrenade blomstjälken är 50–100 cm hög vilket gör arten relativt lätt att upptäcka när den blommar. Blommorna sitter i oskaftade huvuden i bladvecken i stjälkens topp. Foderbladen är trubbiga till skillnad från toppklocka C. glomerata som har spetsiga foderflikar. Blomningstiden är juli–augusti.

Vi är tacksamma för alla rapporter om skogsklocka, både aktuella och äldre. Även negativa fynd, dvs. misslyckade eftersökningar på tidigare kända lokaler, är förstås också värdefull information. Du kan rapportera på olika sätt, antingen via Artportalen (www.artportalen.se), eller så går du in på vår hemsida (www.sbf.c.se) och laddar hem endera av två olika rapport blanketter. Den ena, rapportblankett skogsklocka.doc kan du skriva ut, fylla i manuellt och skicka med vanlig post. Den andra, rapportblankett skogsklocka.dot kan du fylla i på din dator och bifoga med e-post. På hemsidan finner du också mer information om hur inventeringen ska gå till. Du kan också beställa rapportblanketter av Linda på vårt kansli.

Ladda ner texten som PDF