Floravård

Svenska Botaniska Föreningen har länge haft ett stort engagemang för floravårdsfrågor och många är timmarna som har spenderats på inventeringar och skrivelser genom åren.
Från tidigt 2000-tal ökade styrelsens fokus på floravårdsarbetet med bland annat Natura 2000, som rör skyddsområden och åtgärdsprogram för hotade arter, ett projekt som Naturvårdsverket ansvarar för och länsstyrelserna sköter. Sedan 2003 har föreningen ett samarbete med Naturvårdsverket och ArtDatabanken gällande Artportalen, en plattform för rapportering och kartering av svenska växter. Sedan 2005 har föreningen även ansvarat för samordningen av Floraväktarna som är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter, i första hand kärlväxter.  Läs mer om Floraväktarna här

I dag engagerar sig föreningen i nationellt viktiga floravårdsfrågor samt hjälper våra regionala botaniska föreningar med lokala floravårdsfrågor.
Vi lämnar synpunkter i naturvårdsfrågor av nationell betydelse och arbetar för att Natura 2000 ska få lagstadgat genomslag i Sverige. Skrivelser och yttranden lämnas över: Åtgärdsprogram för att bevara arter och biotoper samt floraväktarverksamheten lämnar viktiga underlag till Sveriges redovisning av internationella och nationella uppföljning av Florans tillstånd i landet.


Flora-Akuten

Svenska Botaniska Föreningens styrelse beslöt i januari 2010 att inrätta ”Flora-Akuten” genom att reservera en summa om 200 000 kronor för att skaffa sig en beredskap, så att Föreningen genom ett mindre ekonomiskt bidrag vid akuta behov kan stödja särskilt angelägna floravårdande åtgärder kring hotade arter.

Medel ur Flora-Akuten kan sökas efter kontakt med föreningens ordförande. Bidrag kan utgå för att köpa in material och tjänster som inte kan utföras av ideell organisation. Bidrag till att täcka arbetskostnader i övrigt utgår inte. Flora-Akuten ska användas dels för att lämna bidrag för floravårdsåtgärder av nämnt slag, dels för att ta emot gåvor och medel från enskilda och andra som vill stödja föreningens arbete med floraväktarverksamheten och andra floravårdande åtgärder. Donatorer och bidragsgivare kommer att presenteras på hemsidan om de ej önskar att vara anonyma.

Av ansökningshandlingarna ska framgå det sökta bidragets storlek, den totala kostnaden för att genomföra projektet. En karta över området ska bifogas. Områdets status före och efter åtgärder ska redovisas (i text och bild, med publiceringsrätt för SBF) och en ekonomisk redovisning inlämnas av hur tilldelade medel har använts.

Vill du bidra till Flora-Akuten kontakta föreningens kansli så hjälper vi till.
Tel: 018-471 28 91 eller e-post: info@svenskbotanik.se 

Svenska Botaniska Föreningen – Flora-Akuten, plusgiro 2986-8


Aktuella projekt

Nationalpark och kalkbrott på norra Gotland

Föreningen föreslog Regeringen 2005 att Bästeträskområdet skulle skyddas som Nationalpark på grund av sina samlade mycket höga naturvärden och har sedan dess varit engagerade i de rättprocesser som har följt sedan dess.
Bakgrundsinformation och tidigare nyheter finner du under Aktuella projekt i högerspalten.