Konferens om hotad biologisk mångfald i våtmarker 2015

I ett samarbete med BirdLife Sverige och tre andra riksföreningar som företräder botaniker, mykologer och entomologer anordnas en konferens om våtmarker i Skövde lördag 14 och 15 november.

Det är den tredje konferensen som föreningarna (Biologiska föreningar i samarbete BISAM) anordnar tillsammans under temat hotad biologisk mångfald. Syftet är att utbilda och inspirera medlemmarna i olika naturvårdsfrågor genom att bjuda in forskare och människor som är duktiga på något område för att föreläsa inom sina specialområden. De tidigare konferenserna har avhandlat odlingslandskapet (2009) och skog (2011).

Årets konferens ger genom korta föredrag information  om olika typer av våtmarker, olika restaureringsprojekt, kunskap om olika organismgrupper i våtmarker, aspekter på skötsel och hur våtmarker kan ge andra plusvärden utöver biologisk mångfald.

Anmälan till konferensen ska göras senast den 20 oktober. Anmälan sker till Åke Pettersson ake.pettersson@birdlife.se eller Leif Andersson leif.andersson@pro-natura.net.  De svarar också på frågor om konferensen.

Program lördag

10:00                  Kaffe

10:30                  Välkommen

10:30                  Våtmarksinventeringen  Urban Gunnarsson

11:00                  Oset och Rynningeviken – stadsnära våtmarker  Mats Rosenberg

11:30                  Långsiktiga trender hos våtmarksfåglar – ny inventering  Linus Hedh

12:00                  Lunch

13:00                  AdMire restaurering av våtmarker Johan Rova

13:30                  Attsjö – ett byalagsprojekt  Per-Erik Larsson

14:00                  Gäddfabriken – ger den myllrande våtmarker? Rickard Gustafsson

14:30                  Fågellivet i en våtmark under 35 år  Åke Pettersson

15:00                  Kaffe

15:30                  En studie av fågellivet i 12 spillvattenvåtmarker i Sverige   Christer Johansson

16:00                  Trollsländornas situation i Sverige  Tommy Karlsson

  • Hotsituation, artantal, rödlistade arter, EU-arter m.m.
  • Trollsländor och klimatförändringarna: en fauna i förändring
  • Trollsländor och naturvård: skötsel, restaurering och hänsyn

17:00                 Rödlistade växter i våra våtmarker  Margareta Edqvist

17:30                  Teknikutveckling till gagn för våtmarker Arne Linding

18:00                  Slut dag 1

19:00                  Middag

Program söndag

09:00                 Den restaurerade Hornborgasjön 25 år

– vad ville man, och hur blev det? Lotta Berg

09:30                 Groddjur, våtmarker och bevarandearbete Per Nyström

10:00                  Kaffe

10:30                  Palsmyrarna i norr försvinner  Urban Gunnarsson

11:00                  Miljöbalken och våtmarker Karin Forsell

11:30                  Myllrande strandängar  Linus Hedh

12:00                 Lunch

13:00                 Det nya klimatet kräver nya våtmarker

13:30                 Våtmarker i ett landskapsperpektiv  Lennart Henrikson

14:00                 Framtidens våtmarker         Panelen

  • Är miljömålet – Myllrande våtmarker – en utopi?
  • Hur får vi till fler stora våtmarker?

14:25                  Avslutning

14:30                  Slut på konferensen

Programmet kommer att kompletteras successivt och publiceras på föreningarnas hemsidor under september och oktober. Senast den 20 oktober måste man ha anmält sig. Anmälan sker till Åke Pettersson ake.pettersson@birdlife.se   eller Leif Andersson leif.andersson@pro-natura.net

Kostnaden för konferensen är 600 kronor. I priset ingår föreläsningar och tre målitider och kaffe. Logi ingår inte.
Avgiften sätts in på postgiro 19 94 99-5 senast den 31 oktober.
Logi kan bokas direkt till: www.skovdevandrarhem.se   (250 kr/natt och person) eller
QUALITY HOTEL PRISMA i Skövde hotell https://www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-prisma
(795:- för dubbelrum och 696:- för enkelrum).
Konferensen äger rum på Högskolan i Skövde.