Skip to main content

Årets växt 2012 - Kattfot

Ogödslade naturbetesmarker är en försvinnande miljö. Försvinner gör också den rika mångfald av arter som hör hemma här. Få arter symboliserar så väl dessa magra marker som kattfoten. Nu är det dags att inventera den!

Kattfot Antennaria dioica finns i en stor del av Sverige och går även upp i våra fjälltrakter. Tyvärr har den gått kraftigt tillbaka i många landskap vilket flera av de nyutkomna landskapsflororna vittnar om. Om trenden håller i sig riskerar kattfoten att hamna på den nationella rödlistan.

Kattfot tillhör familjen korgblommiga växter Asteraceae. Den är flerårig och har utlöpare som bildar utbredda mattor. I spetsen av utlöparna sitter en bladrosett med äggrunda blad. På undersidan är bladen vita av täta filthår medan ovansidan är mer kal. Blomstjälken är 5–20 cm hög och i dess topp sitter en samling med blomkorgar, oftast 2–8 till antalet.

Kattfot är skildkönad vilket artepitetet dioica syftar på. Den enskilda plantan har endera funktionsdugliga ståndare eller pistiller. Holkfjällen kan variera i olika färger, från vitt över rosa till mörkrött. Man ser tydligt ute i fält hur en klon kan täcka flera kvadratmeter där alla blommor är av samma kön och i samma färgskala. Det som ibland hävdas att hankorgar har vita holkfjäll och honkorgar mer rosaröda stämmer inte. Färgen kan variera längs hela skalan både hos han- och honindivid (se s. 3–4 i SBT nr 1/2006).

Kattfot växer på torra och magra marker såsom ogödslade naturbetesmarker. Underlaget får gärna vara sandigt. Arten är hävdgynnad och mycket känslig för gödsling. Den är bland de första att försvinna om marken tillförs näringsämnen. Ibland hittar man arten på berghällar och även i gles tallskog. Vägkanter kan utgöra en växtplats nu när naturbetesmarker och slåtterängar försvunnit från det övriga landskapet.

I fjällen hittar man kattfot uppe på fjällheden. Där växer också de övriga tre svenska arterna i släktet: fjällkattfotAntennaria alpina, lappkattfot A. lanata och grönkattfot A. porsildii. Vi behöver nu din hjälp att inventera kattfot under 2012. Du kan registrera dina fynd på Artportalen (www.artportalen.se). Vill du hellre skicka in dina rapporter med vanlig post finns rapportblankett på vår hemsida.

Text: Ulla-Britt Andersson
Foto: Caroline Edelstam